Všeobecne záväzné nariadenia 2013

Rok
2013
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
2/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2002 zo dňa 23.7.2002 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta v znení neskorších dodatkov

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 143.53 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2013

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 243.34 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2013 zo dňa 26.2.2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 348.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2013

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 113.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2013 zo dňa 26. februára 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 471.43 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2013 zo dňa 26. februára 2013, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 386.73 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda

Majetok mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 187.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2013 zo dňa 21.5.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 1/2012

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 199.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2013

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 59.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2013

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2013

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 243.34 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunasjká Streda 22/2013 z 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 170.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2013

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2013 zo dňa 10. decembra 2013 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 379.39 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés