Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Rok
2014
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2014

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 56 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2014

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda

Majetok mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 187.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2014 zo dňa 11. februára 2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 244.15 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 262.2 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 168.39 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2014 zo dňa 8. apríla 2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhradu za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 220.58 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorázovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 177.79 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa 24. júna 2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.17 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2014

Vyhlásené znenie

Príloha k VZN 9/2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda - grafická časť

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 174.33 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 289.57 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

Dane a poplatky
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 224.35 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2014

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 245.77 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2014

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 177.79 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés