Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Rok
2015
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta dunajská streda č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda

Dotácie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 318.14 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2015 zo dňa 10. februára 2015 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2015

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 244.45 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2015

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorázovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta dunajská streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 502.72 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 218.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 253.51 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2015
Účinnosť: 27.05.2015

Vyhlásené znenie

Príloha k VZN 7/2015

Obchod, služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 1.01 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2015

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorázovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2015 z 28. apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 147.42 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení názvu štvrte

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 294.59 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2015
Účinnosť: 01.10.2015 - 31.03.2019

Vyhlásené znenie

Informatívny plán zóny k VZN Č.12_2015

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 857.41 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2015

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 218.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Majetok mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 174.01 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2015 zo dňa 20. augusta 2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 1/2015

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 351.44 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2015
Účinnosť: 10.09.2015

Vyhlásené znenie

Príloha k VZN Č. 16 2015

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 1.17 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2015

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa 24. júna 2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.17 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Predchádzajúce zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Príloha k VZN 9/2014 o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda - grafická časť

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 174.33 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2016

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 232.61 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2015
Účinnosť: 01.01.2016 - 31.12.2016

Vyhlásené znenie

Príloha k VZN Č. 20/2015

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 127.91 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
21/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 345.12 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2015

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda

Ostatné
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 268.23 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés