Všeobecne záväzné nariadenia 2017

Rok
2017
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2017

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 240.42 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2017

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 187.93 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2017

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2017 zo dňa 16.mája 2017 o určení názvu štvrte

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 154.87 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2017

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 195.41 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2017

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2017 zo dňa 27. júna 2017 o zriadení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 141.55 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2017

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2007 z 26. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2005 z 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 101.55 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2007 z 26. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2005 z 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 101.55 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2010 zo dňa 28. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č.10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007 a všeobecne záväzného nariadenia mesta č.5/2008 zo dňa 1.7.2008

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 287.75 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2013 zo dňa 21.5.2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 1/2012

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 199.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2015 zo dňa 20. augusta 2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 1/2015

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 351.44 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2016 zo dňa 27. septembra 2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 2/2015

Výstavba a územný plán mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 194.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2017

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda

Majetok mesta
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 187.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2017

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2017 zo dňa 28. novembra 2017 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda

Určenie názvu ulíc
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 563.04 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2017
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés