Výberové konanie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výberové konanie

V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

mesto Dunajská Streda

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie vedúceho odboru stavebného

Mestského úradu v Dunajskej Strede

 

Neodpustiteľné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  stavebného smeru, najmenej 10 rokov praxe,  

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, 

- práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,

- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,

- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,

- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
  • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,  
  •  prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
  • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  •  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • návrh koncepcie riadenia odboru.

 

Predpokladaný nástup: 1. septembra 2018    

 

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10. augusta 2018  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci „Odboru stavebného“ – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

 

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

 

V Dunajskej Strede dňa 8. júna 2018

 

Ďalšie novinky
Výberové konanie
06.04.2017
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie
01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...