VYHLÁŠKA

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
VYHLÁŠKA
 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), e), k), y) a §  59 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
 
§ 1
 
Podľa  ustanovenia  §  48  ods.  4  písm.  c),  e)  a  y)  zákona  č.  355/2007  Z.  z.  nariaďuje  všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2
z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke v jednom okamihu
sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievod dospelej osoby),
c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
d) v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).
 
§ 2
 
Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Dunajská Streda je povinné dňa 29.01.2021 zabezpečiť testovanie RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 všetkým obyvateľom Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 1250/32, Dunajská Streda, bývajúcim v pavilóne A súp. č. 5851/59, pavilóne B súp. č. 4045/55, pavilóne C súp. č. 5910/63 a v budove pri vchode so súp. č. 5851/59 v meste Dunajská Streda, okrem detí do troch rokov veku dieťaťa a osôb pozitívne testovaných počas skríningu, za asistencie mestskej polície príp. príslušníkov Policajného zboru, ako aj transport odobratých vzoriek do laboratória Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.
 
§ 3 činnosť
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. januára 2021 o 05:00 hod.
 
 
Ing. Rozália Robotková, v. r. regionálna hygienička