VYHLÁŠKA

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda
 
Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Dunajskej  Strede  (ďalej  len  „RÚVZ  so  sídlom v Dunajskej Strede“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), o) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších   predpisov   (ďalej   len   „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:
 
§ 1
 
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. mesto Dunajská Streda je povinné zabezpečiť dodržiavanie karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí nariadených osobám pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj  všetkým osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s osobami pozitívnymi na ochorenie COVID-19, a ktoré sú obyvateľmi Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 1250/32, Dunajská Streda,  bývajúcim v pavilóne  A súp.  č.  5851/59,  pavilóne  B  súp. č. 4045/55, pavilóne C súp. č. 5910/63 a v budove pri vchode so súp. č.  5851/59  v meste  Dunajská  Streda  za  asistencie  mestskej  polície, príp. príslušníkov Policajného zboru. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb zabezpečiť obmedzenie pohybu v rámci mesta Dunajská Streda a zabezpečiť neodkladné nahlásenie porušenia karantény na RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, prípadne každé nové ochorenie, podozrenie na ochorenie a podozrenie z nákazy COVID-19.
 
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá bola pozitívne testovaná počas skríningu, t. j. v období od 18. januára 2021 do 26. januára 2021,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
c) deti do troch rokov veku dieťaťa, v sprievode dospelej osoby podľa písm. a) alebo b).
 
(3) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. je mesto Dunajská Streda povinné priebežne zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti vyššie uvedeného Komunitného centra so sídlom Kračanská cesta 1250/32, Dunajská Streda v meste Dunajská Streda.
 
§ 2
 
Zrušuje   sa   vyhláška   Regionálneho   úradu   verejného   zdravotníctva   so   sídlom   v Dunajskej   Strede č. 15/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda.
 
§ 3
Účinnosť
 
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 
Ing. Rozália Robotková, v. r. regionálna hygienička