Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Stručný popis projektu:

Predmetom realizácie projektu je zmena spôsobu vykurovania Základnej školy Ármina Vámbéryho Dunajská Streda tak aby sa pri jej prevádzke využívali obnoviteľné zdroje energií. Nakoľko jedným z najväčších potenciálov pre potreby výroby tepla má v miestnej lokalite práve geotermálna energia, mesto sa rozhodlo pre jej využitie na vykurovanie základnej školy. Takýmto spôsobom projekt prispeje k naplneniu svojho cieľa, ktorým je „Podpora zavádzania obnoviteľných zdrojov energií pre potreby prevádzky verejných budov v meste Dunajská Streda“. Uvedený cieľ bude dosiahnutý vďaka realizácii hlavnej aktivity projektu s názvom Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.

Vďaka realizácii hlavnej aktivity projekt dosiahne plnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:

 • P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 0 podnikov
 • P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,2961 MW
 • P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,2961 MWt
 • P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,00 MWe
 • P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 450,650 MWh/rok
 • P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 0,00 MWh/rok
 • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 109,01 t ekviv. CO2
 • P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: 1,68 kg/rok
 • P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: 0,07 kg/rok
 • P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: 65 kg/rok

Okrem plnenia merateľných ukazovateľov projekt celkovo umožní dosiahnuť:

 • Zníženie tvorby emisií pri prevádzke budovy základnej školy • Zníženie závislosti prevádzky základnej školy od dovozu primárnych zdrojov energie, častokrát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov
 • Zníženie financií súvisiacich s vykurovaním objektu a celkové zníženie finančnej náročnosti prevádzky základnej školy

Realizáciou predkladaného projektu, prostredníctvom ktorého sa vybuduje zariadenie na výrobu tepla z geotermálnej energie, ktorá bude slúžiť pre potreby vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody v objekte základnej školy, sa značne zníži množstvo produkovaných emisií. Zároveň takýmto spôsobom projekt umožní znížiť závislosť vykurovania budovy od dovozu energie z iných regiónov a štátov. Projekt taktiež podporí zvýšenie efektivity vykurovania objektu a takýmto spôsobom prispeje k zníženiu nákladov súvisiacich s jeho prevádzkou. Významným pozitívom projektu je bezpochyby tiež i zníženie prevádzkových nákladov súvisiacich s čoraz častejšími opravami pôvodným, technologicky a vekovo zastaraným systémom vykurovania objektu. Z globálneho hľadiska realizácia projektu prispeje k čiastkovej podpore zlepšenia kvality životného prostredia nielen na území mesta Dunajská Streda ale i v celom kraji. Takýmto spôsobom sa projekt snaží prispieť k zlepšeniu stavu ovzdušia na území Trnavského kraja, ktoré sa vyznačuje čoraz horším stavom.