VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda zverejňuje

 

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“.

 

 

I. Všeobecné informácie týkajúce sa programu

 

1.Názov programu

Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017

2. Vyhlasovateľ

Mesto Dunajská Streda

3. Cieľ programu

Podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov

4. Oblasť podpory

sociálne služby a s tým súvisiace aktivity

5. Časové obdobie programu

Kalendárny rok 2017

6.Finančné zabezpečenie programu

Dotácia z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017


 

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

 

 1. Oprávnení žiadatelia

 

Právnické a fyzické osoby - podnikatelia ktoré poskytujú sociálne služby a s tým súvisiace aktivity na území  mesta Dunajská Streda, poskytujú sociálne služby obyvateľom mesta Dunajská Streda.

 

 1. Termín podania žiadosti

 

Termín: od 01.06.2017 do 12.06.2017 (vrátane).

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do uvedeného termínu do podateľne MsÚ v Dunajskej Strede alebo zaslať poštou v jednom vyhotovení (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na pečiatke pošty) na adresu: 

                                                                                                                                      

Mestský úrad Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

 

Obálku je potrebné označiť názvom programu: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Podmienky poskytnutia dotácie

 

 1. včas podaná úplná žiadosť na predpísanom formulári s požadovanými prílohami,
 2. žiadateľ nemá nedoplatok voči mestu,
 3. žiadateľ má vyrovnaný vzťah k rozpočtu mesta,
 4. žiadateľ nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta

         v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.

 

 1. Oprávnené náklady projektov

 

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky  žiadateľov, medzi ktoré patria najmä: cestovné náhrady, stravné, honoráre, odvedená daň, odvody do poistných fondov, na úrazové poistenie, materiál a služby.

Kapitálové výdavky môžu byť akceptované len vo výnimočných prípadoch.

Finančné prostriedky poskytnuté na dotáciu sa nesmú použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva.

 

 1. Termíny realizácie projektov

- začiatok realizácie:      od   01. 01. 2017 

- ukončenie realizácie:    k    31.12.  2017

 

 1. Rozpočet programu

 

Celková výška finančných prostriedkov je určená v rozpočte mesta Dunajská Streda na rok 2017.

 

 

III. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí  o dotáciu a čerpaní dotácie

 

 1. Posudzovanie žiadostí o dotáciu

 

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad s podmienkami uvedenými vo výzve. Nekompletné žiadosti navrhne vyradiť z procesu posudzovania.

Žiadosti bez zásadných formálnych a vecných nedostatkov posúdi príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pre danú oblasť (ďalej len „komisia“). Nekompletné žiadosti a žiadosti podané po stanovenej lehote komisia vyradí z procesu posudzovania.

 

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

 1. komisia do výšky 1000 eur vrátane,
 2. Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur.

 

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 

 

 1. Uzatvorenie zmluvy

 

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie.

                                                                                     

 1. Čerpanie dotácie

 

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12.2017. Vyúčtovanie sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy, najneskôr do 15. 01.2018.

Vyúčtovanie musí obsahovať vyhodnotenie projektu, fotodokumentáciu, financovanie projektu a kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie.

Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 15.01.2018 na účet mesta, z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy mesta vrátiť poskytnutú dotáciu mestu v plnej výške. Mesto je oprávnené požadovať vrátenie dotácie aj v prípade, ak prijímateľ nedodrží lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie.

 

 

IV. Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu

 

 1. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči Mestu žiadne nedoplatky,
 2. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
 3. aktuálny výpis z príslušného registra (z obchodného registra, zo živnostenského registra,  z registra záujmových združení právnických osôb, z registra neziskových  organizácií, z registra nadácií a pod.), kópia stanov občianskeho združenia  potvrdená Ministerstvom vnútra SR, potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, zriaďovateľská listina školy spolu s aktuálnym potvrdením zriaďovateľa.

 

 

                                                                 

                                                                                                                       JUDr. Zoltán Hájos

                                                                                                                         primátor mesta

           

 

 

 

V Dunajskej Strede dňa 31.05.2017