VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2021

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA Č. 2/2021

na predkladanie žiadostí o dotáciu Z ROZPOčTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb, VšEOBECNE PROSPEšNýCH ÚčELOV ALEBO VEREJNOPROSPEšNýCH ÚčELOV

v roku 2021“

 

V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 o  poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov (ďalej len VZN č. 15/2020) mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) a Uznesenia č. 390/2021/19 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 16. 03. 2021 zverejňuje

 

výzvu

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“.

 

 

 

 1. Všeobecné informácie týkajúce sa programu

 

Názov programu:                                         Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021

Oblasť podpory:                                          1. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva

                                                           2. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry

                                                                     3. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou

                                                                     4. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti

Vyhlasovateľ programu:                             Mesto Dunajská Streda

Cieľ programu:                                            Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

Časové obdobie programu:                         Kalendárny rok 2021

Finančné zabezpečenie programu:              Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2021

Celková suma určená na dotácie:               17.494,- EUR

Termíny predkladania žiadostí o dotácie:  Od 15. 05. 2021 do 05. 06. 2021 (vrátane)

Spôsob predkladania žiadostí o dotácie:   Elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Mesta

Termíny realizácie projektov:                    Začiatok realizácie: 01. 01. 2021 (vrátane)

                                                                   Koniec realizácie: 31. 12. 2021 (vrátane)

 

 

 1. Oprávnení žiadatelia. Oprávnené a neoprávnené náklady (výdavky).

 

 1. Oprávnení žiadatelia dotácie  

 

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Meste alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území Mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta.

 

Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám a nie je ju možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora akýchkoľvek foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.

               

Za oprávneného žiadateľa o dotáciu sa považuje žiadateľ, ktorý:

 1. včas podal riadne vyplnenú elektronickú žiadosť zverejnenú na webovom sídle Mesta spolu s povinnými prílohami,
 2. ku dňu podania žiadosti spĺňa všetky podmienky podľa článku 5, ods. 2, 3 a 4 VZN č. 15/2020 o Všeobecných podmienkach poskytovania dotácií,
 3. nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku,
 4. Oprávnený žiadateľ je v súlade s VZN č. 15/2020 ten,

a) ktorému v kalendárnom roku 2021 bola priznaná dotácia na jeden projekt v rámci Výzvy č. 1/2021 – v tom prípade môže podať maximálne jednu žiadosť o dotáciu na základe predmetnej výzvy č. 2/2021

b) nepodal žiadosť o dotáciu v rámci výzvy č. 1/2021 alebo jeho žiadosť nebola podporená – v tom prípade môže oprávnený žiadateľ podať maximálne dve žiadosti na základe predmetnej výzvy č. 2/2021

 

Upozornenie: Pokiaľ žiadateľovi bola v roku 2021 priznaná dotácia na dva projekty, alebo dostal dotáciu v kompetencii primátora z Fondu primátora, nie je oprávnený žiadať o ďalšiu dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle tejto výzvy.

 

Jeden žiadateľ môže podať v kalendárnom roku žiadosť o poskytnutie dotácie najviac na dva rôzne projekty. Na rovnaký projekt bude akceptovaná žiadosť iba jedného žiadateľa, ktorý bude príslušný projekt zabezpečovať v rozhodujúcej miere.

 

Projektom sa rozumejú najmä akcie, aktivity, podujatia a činnosti, ktoré majú byť financované z dotácie.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 90 % z celkového rozpočtu projektu, resp. 90 % zo skutočných vynaložených výdavkov na projekt.

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta nemá žiadateľ právny nárok.

 

 1. Oprávnené a neoprávnené náklady

 

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov v súlade s VZN 15/2020 a príslušnou prílohou k Výzve č. 2/2021 podľa podporovanej oblasti.

 

 

 1. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a čerpaní dotácie

 

 1. Podávanie žiadostí o dotáciu

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na riadne vyplnenom elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle Mesta v termíne od 15. 05. 2021 do 05. 06. 2021 (vrátane). Súčasťou elektronického formulára žiadosti je aj čestné vyhlásenie, ktorým žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všeobecné podmienky poskytnutia dotácie. Povinnými prílohami k elektronickej žiadosti sú štatút, stanovy, zriaďovacia listina, prípadne iný dokument, ktorý určuje cieľ, rozsah činnosti a zásady organizácie žiadateľa. V prípade zmien štatutárneho zástupcu, predsedu a pod. prosíme k povinným prílohám nahrať aj fotokópiu alebo scan príslušného rozhodnutia/zápisnice a pod. V prípade, ak odoslanie elektronickej žiadosti realizujete za asistencie poverenej osoby, nezabudnite, že vyplnený formulár Splnomocnenia patrí tiež medzi povinné prílohy (prázdny formulár nájdete medzi prílohami tejto Výzvy č. 2/2021).

Manuál k vyplneniu elektronického formulára Žiadosť o dotáciu  z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov nájdete medzi dokumentmi na stiahnutie pri Výzve č. 2/2021.

 

 

 1. Posudzovanie úplnosti žiadostí o poskytnutie dotácie

 

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom rozpočtovej kapitoly, z ktorej sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad s podmienkami uvedenými vo výzve. Nekompletné žiadosti o poskytnutie dotácie a žiadosti podané po stanovenej lehote navrhne vyradiť z procesu posudzovania.  O vyradení tej-ktorej žiadosti o poskytnutie dotácie rozhodne príslušná odborná komisia MsZ pre danú oblasť podpory. Posudzovať sa budú iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 a 6 VZN č. 15/2020 a v tejto výzve, a to najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí.

 

 1. Posudzovanie a hodnotenie projektov úspešných žiadateľov (prijímateľov dotácie)

 

O pridelení dotácie úspešným žiadateľom (ďalej len „prijímatelia dotácie“) rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory - neposlanci (ďalej aj ako „hodnotiaci“) podľa hodnotiacich kritérií uvádzaných v článku 7, ods. 6-10 VZN č. 15/2020 o Posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu. Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.dunstreda.sk v časti dotácie/schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu.

 

 1. Podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie. Podmienky a termíny financovania projektov

 

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom rozpočtovej kapitoly, z ktorej sa poskytuje dotácia, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a vyhotoví zmluvy o poskytnutí dotície s prijímateľmi dotácií.

 

Zmluvu podpisuje prijímateľ dotácie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyrozumenia o výsledku. V prípade, že prijímateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety zmluvu nepodpíše, prijímateľovi nebude dotácia poskytnutá.

 

Finančné prostriedky sa vyplácajú prijímateľovi po uzatvorení zmluvy priebežne v priebehu roka 2021.

 

Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť počas realizácie projektu informovanie verejnosti uverejnením informácie o realizácii projektu s finančnou podporou Mesta. Bližšie informácie ohľadne spôsobu a obsahu uverejnených informácií budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

 

 1. Čerpanie dotácie 

 

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a  v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31. 12. 2021 (vrátane).

Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 30 dní po uskutočnení projektu na účet Mesta, z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

 

 1. Vyúčtovanie dotácie

 

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť mestskému úradu vyúčtovanie poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov použitých na spolufinancovanie projektu na tlačive zverejnenom na webovom sídle mesta na tento účel v lehote 30 dní odo dňa realizácie projektu. V prípade projektov uskutočnených po 15. decembri predkladá prijímateľ dotácie vyúčtovanie mestskému úradu najneskôr do 15. januára 2022. V osobitných prípadoch túto lehotu je možné predĺžiť; prijímateľ dotácie v tomto prípade musí doručiť mestskému úradu žiadosť o predĺženie termínu na vyúčtovanie v termíne najneskôr do 15 dní pred určeným termínom vyúčtovania.

 

Vyúčtovanie musí obsahovať všetky náležitosti a doklady uvedené v článku 9 VZN č. 15/2020 o Vyúčtovaní dotácie.

 

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu v plnej výške. Mesto je oprávnené požadovať vrátenie dotácie aj v prípade, ak prijímateľ nedodrží lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie. V prípade, že prijímateľ dotáciu riadne nezúčtuje, v nasledujúcom kalendárnom roku mu nemôže byť poskytnutá dotácia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

1. Túto Výzvu schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2021. Túto Výzvu môže meniť alebo zrušiť MsZ mesta Dunajská Streda.

2. Táto Výzva je vyhotovená v jazyku slovenskom a maďarskom a obsahuje nasledovné prílohy v jazyku slovenskom a maďarskom:

 Príloha č. 1/2/2021. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva

Príloha č. 2/2/2021. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry

Príloha č. 3/2/2021. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou

Príloha č. 4/2/2021. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti

Príloha č. 5/2/2021. Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu miestnych kultúrno-spoločenských aktivít a zachovanie kultúrneho dedičstva

Príloha č. 6/2/2021. Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu športu a telesnej kultúry

Príloha č. 7/2/2021. Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu výchovy a vzdelávania, podporu práce s deťmi a mládežou

Príloha č. 8/2/2021. Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rozvoj a podporu sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti.

 

 

V Dunajskej Strede, dňa ..........

 

 

                                                                                                                        JUDr. Zoltán Hájos

                                                                                                            primátor mesta Dunajská Streda    

 

Vážení žiadatelia o dotáciu z rozpočtu Mesta!

 

Žiadosti o dotáciu môžete podať v termíne od 15. mája 2021 od 0:00 hod. do 05. júna 2021 do 24:00 hod.

Elektronický formulár na podávanie žiadostí:

https://egov.dunstreda.sk/EFormCgFiller.ashx?FormID=00305383.A0003097.000000267.ZiadostPoskytnutieDotacie_PO_SkHu

Cookies