VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023

Mestské správy

Vážení spoluobčania, Samospráva mesta Dunajská Streda Vás oslovuje s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:

  • Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda

možno udeliť významným osobnostiam, občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE

možno udeliť jednotlivcom mesta a kolektívom pôsobiacim na území a v prospech mesta za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS

možno udeliť jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

  • Cenu primátora mesta Dunajská Streda

udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta. Môže sa udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janského plakety.

  • Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda

udeľuje primátor mesta jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta; pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

 

Všeobecné informácie týkajúce sa tejto Výzvy

Vyhlasovateľ Výzvy: Mesto Dunajská Streda

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 23/2021 zo dňa 16.11.2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2022 zo dňa 29.03.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2021 zo dňa 16.11.2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda

Lehota pre predkladanie návrhov: 15. decembra 2022 - 31. januára 2023 (vrátane)

Spôsob predkladania návrhov: Vyplnením formulára, ktorý tvorí súčasť VZN č. 23/2021 zo dňa 16.11.2021 o  udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. Odkaz na VZN č. 23/2021: https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._23_2021_mestske_ocenenie.pdf

 

Vyplnené a podpísané návrhy na ocenenie  pošlite na adresu:

Mestský úrad

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda,

alebo odovzdajte osobne v podateľni Mestského úradu Dunajská Streda. Uzavretú obálku označte, prosím, nápisom „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023 - návrh“. Návrhy môžu predkladať primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva. O udelení mestských ocenení rozhodne Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda.