VZN o poskytnutí dotácie

MESTO DUNAJSKÁ STREDA

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 

zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda 

 

___________________________________________________________________________

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 1/2015 dňa 10.02.2015

Vyvesené na úradnej tabuli 16. februára 2015

Účinnosť od 3. marca  2015

 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov    v y d á v a     toto

 

Všeobecne záväzné  nariadenie

mesta Dunajská Streda č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a      fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda 

 

ČASŤ I

 Článok 1

Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie podmienok pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „Mesto“) alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Mesta alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta, za podmienok uvedených v tomto nariadení.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta, môže Mesto poskytnúť dotáciu za podmienok ďalej uvedených len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

Všeobecne prospešné služby pre účely tohto nariadenia sú:

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto nariadenia rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Poskytnutím dotácie sa nesmie zvyšovať dlh Mesta.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.

Finančné prostriedky poskytnuté na dotáciu sa nesmú použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva.

Mesto poskytuje dotácie podľa tohto nariadenia:

a) na základe zverejnenej výzvy Mesta  na predkladanie projektov,

b) bez zverejnenia výzvy na predkladanie projektov (ďalej len “dotácie bez zverejnenia výzvy“).

Článok 3

Oblasti poskytnutia dotácií

Finančné prostriedky určené na dotácie podľa tohto nariadenia sa vytvárajú v procese tvorby vlastných príjmov rozpočtu Mesta.

Objem finančných prostriedkov určených na dotácie podľa tohto nariadenia určuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda (ďalej len „Mestské zastupiteľstvo“) a v rozpočte Mesta na príslušný rozpočtový rok sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podľa účelu použitia sa v rozpočte mesta rozpočtujú na : 

telesnú kultúru a šport,

kultúrne aktivity,

sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť, zdravotnícku starostlivosť,

vzdelávanie, výchovu,  ochranu ľudských práv, výskum, vývoj, informačné služby,

ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva,

 rozvoj zamestnanosti, 

obnovu bytového fondu.

Mestské zastupiteľstvo každoročne schvaľuje aj objem finančných prostriedkov určených na fond primátora Mesta na ostatné dotácie (ďalej len „fond primátora“). S fondom primátora disponuje primátor Mesta.

Z fondu primátora sa môžu financovať projekty hodné osobitného zreteľa. 

Na poskytnutie dotácie z fondu primátora sa vzťahujú ustanovenia Čl.5 a Čl. 7 ods.1 tohto nariadenia ako aj ustanovenia upravujúce vyúčtovania poskytnutej dotácie.

Zdrojom fondu primátora okrem objemu finančných prostriedkov podľa ods. 3 tohto článku sú aj: 

a) nevyčerpané prostriedky určené v rozpočte Mesta na dotácie v predchádzajúcom      rozpočtovom roku,   

b) v aktuálnom rozpočtovom roku nevyčerpané prostriedky schválené jednotlivým      príjemcom dotácie a to najviac do výšky 1000 Eur vrátane. 

 

Článok 4

Dotácie bez zverejnenia výzvy

1. Mesto môže poskytnúť dotáciu bez zverejnenia výzvy subjektom uvedeným v Čl. 5 ods. 2 tohto nariadenia

a) na kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých spoluorganizátorom je Mesto,

b) ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v medzinárodnej a/alebo v celorepublikovej športovej súťaži,

c) ktorí dosahujú významné medzinárodné úspechy v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany ľudských práv a základných slobôd, vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, výskumu, vývoja, vedecko-technického rozvoja a to pri príležitosti ich významného jubilea.

2. O poskytnutí dotácie bez zverejnenia výzvy podľa ods. 1 tohto článku rozhoduje primátor na základe odporúčania príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

3. Oprávnený žiadateľ (Čl. 5 ods. 2 tohto nariadenia)  musí podať žiadosť o poskytnutie dotácie bez zverejnenia výzvy najneskôr do 30 dní od schválenia rozpočtu Mesta na príslušný kalendárny rok.  Žiadosť musí obsahovať údaje uvedené v Čl. 7 ods. 1 tohto nariadenia. K žiadosti musia byť priložené aj prílohy podľa  Čl. 7 ods. 2 tohto nariadenia.

4. Na poskytnutie dotácie bez zverejnenia výzvy podľa ods. 1 tohto článku sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia upravujúce vyúčtovania poskytnutej dotácie.

5. Príslušný odbor Mestského úradu v Dunajskej Strede, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia bez zverejnenia výzvy, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie. 

6. Na poskytnutie dotácie bez zverejnenia výzvy nemá žiadateľ právny nárok.

7. Na rozhodovanie o poskytnutie dotácie bez zverejnenia výzvy sa nevzťahuje zákon            o správnom konaní.

 

   ČASŤ II

Dotácia na základe zverejnenej výzvy na predkladanie projektov

na telesnú kultúru a šport, kultúrne aktivity, sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť, zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, výchovu, ochranu ľudských práv, výskum, vývoj, informačné služby, ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, rozvoj zamestnanosti

 

Článok 5

Podmienky poskytnutia dotácie

1.  Podmienky poskytnutia dotácie:

včas podaná úplná žiadosť s požadovanými prílohami, 

žiadateľ nemá nedoplatok voči Mestu, 

žiadateľ má vyrovnaný vzťah k rozpočtu Mesta, 

žiadateľ nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku.

2. Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa Časti II  tohto nariadenia (ďalej len "žiadateľ") môže byť 

a)  fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba oprávnená na podnikanie, 

b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo Mesto,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

g) neinvestičný fond, 
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) Matica slovenská.

3. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

4. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

 

Článok 6

Výzva na predkladanie projektov

1. Mesto Dunajská Streda do 20 dní odo dňa schválenia rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu  (ďalej len „výzva“) s výnimkou dotácií z fondu primátora, dotácií bez zverejnenia výzvy. 

2. Výzva obsahuje:

Všeobecné informácie týkajúce sa programu

Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a čerpaní dotácie

Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu

 

Článok 7

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1.  Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len žiadosť). Žiadosť sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle Mesta v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí Mesto vo výzve. Žiadosť sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý je súčasťou výzvy  a musí obsahovať najmä:

 oblasť dotácie podľa Čl. 3 ods. 2 tohto nariadenia,

údaje o žiadateľovi v rozsahu názov/obchodné meno, miesto podnikania/adresa sídla, identifikačné číslo, 

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa,

právnu formu žiadateľa,

bankové spojenie a číslo účtu v banke,

účel, na ktorý sa dotácia požaduje, 

výšku požadovanej dotácie,

 predpokladané náklady na realizáciu projektu, termín a miesto jeho konania, 

stručnú charakteristiku projektu s podrobnou kvantifikáciou nákladov a využitím finančných prostriedkov, 

forma propagácie Mesta, 

odôvodnenie žiadosti, 

stručná charakteristiku činnosti žiadateľa za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku podania žiadosti, vrátane výsledkov v oblasti uvedenej v  článku 3 ods. 2  tohto nariadenia,  

meno priezvisko, funkciu, podpis oprávnenej osoby žiadateľa a pečiatka žiadateľa.

2. K žiadosti je potrebné priložiť:

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči Mestu žiadne nedoplatky, 

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,

aktuálny výpis z príslušného registra (z obchodného registra, zo živnostenského registra,  z registra záujmových združení právnických osôb, z registra neziskových  organizácií, z registra nadácií a pod.), kópia stanov občianskeho združenia  potvrdená Ministerstvom vnútra SR, potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, zriaďovateľská listina školy spolu s aktuálnym potvrdením zriaďovateľa. 

3. Žiadateľ podá žiadosť na Mestskom úrade  (ďalej len Mestský úrad) v termíne uvedenom vo výzve.

4. V jednom rozpočtovom roku môže žiadateľ podať žiadosť o dotáciu v danej oblasti len na jeden projekt.

 

Článok 8

Postup pri poskytovaní dotácie

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad  s podmienkami uvedenými vo výzve. Nekompletné žiadosti navrhne vyradiť z procesu posudzovania. 

Žiadosti bez zásadných formálnych a vecných nedostatkov posúdi príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pre danú oblasť (ďalej len „komisia“). Nekompletné žiadosti a žiadosti podané po stanovenej lehote komisia vyradí z procesu posudzovania. 

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

komisia do výšky 1000 eur vrátane,

Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur.  

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie. 

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Na rozhodovanie o poskytnutie dotácie sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.

Pokiaľ v priebehu roka budú v rozpočte Mesta ďalšie prostriedky na poskytovanie dotácií na financovanie ďalších projektov, môžu sa zverejniť ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu.

Článok 9

Oprávnené náklady 

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú najmä:

a) cestovné náhrady, 

b) stravné,

c) honoráre,

d) odvedená daň, odvody do poistných fondov, na úrazové poistenie,

e) materiál,

f) služby.

Kapitálové výdavky môžu byť akceptované len vo výnimočných prípadoch.

 

Článok 10

Zmluva o poskytnutí dotácie

Mesto poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) účel, na ktorý sa dotácia má poskytnúť, 

d) výšku dotácie,
e) číslo účtu v banke, na ktorý sa dotácia poukazuje,
f) podmienky použitia dotácie,
g) práva a povinnosti zmluvných strán,
h) podmienky zúčtovania dotácie,
i) číslo účtu Mesta, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky,
j) sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
k) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l) formu propagácie mesta v rámci podporovaného projektu.  

 

Článok 11

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť Mestu vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie na formulári, ktorého vzor je uvedený vo výzve, najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. 

Vyúčtovanie musí obsahovať vyhodnotenie projektu, financovanie projektu a kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie. 

Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 15. januára nasledujúceho roka na účet Mesta, z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov. 

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu v plnej výške. Mesto je oprávnené požadovať vrátenie dotácie aj v prípade, ak prijímateľ nedodrží lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie.

Za vyúčtovanie dotácie v podmienkach Mesta zodpovedá správca kapitoly, z ktorej boli poskytnuté. 

Rekapituláciu zúčtovania dotácií za rozpočtový rok predloží príslušný správca kapitoly odboru finančnému a evidencie majetku Mestského úradu v členení: príjemca, účel poskytnutia, pridelená dotácia, čerpanie dotácie, zostatok, dátum vrátenia nevyčerpanej dotácie.

Mesto si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania účelovosti použitia prostriedkov v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta. 

 

 

 

ČASŤ III

Článok 12

Dotácia na obnovu bytového fondu

Mesto poskytne dotáciu na systémové zateplenie fasády obytného domu do výšky 15 000 eur na jeden bytový dom vo vybraných lokalitách v centrálnej zóne Mesta. Dotácia sa poskytuje až do výšky rozsahu finančných prostriedkov určených v rozpočte Mesta na príslušný rok na panelový program a za podmienok ďalej uvedených.   

Žiadateľom dotácie môže byť správca (právnická osoba) obytného domu s počtom najmenej 12 b.j., nachádzajúceho sa na území Mesta , ak

žiadateľ predloží právoplatné stavebné povolenie na zateplenie fasády vydané v roku podania žiadosti o dotáciu,  na ktoré v čase podania žiadosti ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie,

vlastníci resp. nájomníci/podnájomníci všetkých bytov v bytovom dome ku dňu podania žiadosti o dotáciu nemajú nedoplatky 

 ba) na miestnej dani z bytov,

 bb) na miestnom poplatku za komunálne odpady,

 bc) na miestnej dani za psa.

Žiadateľ je povinný dodržiavať pri realizácii stavebných prác ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a je povinný dodržať požiadavky Mesta vzťahujúce sa na vonkajší vzhľad budovy.

Žiadosť o  poskytnutie dotácie sa podáva odboru finančnému a evidencie majetku Mestského úradu a musí obsahovať názov/obchodné meno a miesto podnikania/ sídlo žiadateľa, počet bytových jednotiek v bytovom dome, IČO, DIČ, bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa v tvare BIC a IBAN.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

projektovú dokumentáciu na zateplenie fasády,

rozpočet zateplenia fasády,

právoplatné stavebné povolenie,

list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy,

výpis z príslušného registra (z obchodného registra, zo živnostenského, z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.), v prípade občianskych združení aj kópia stanov potvrdená Ministerstvom vnútra.

potvrdenie o tom, že vlastníci resp. nájomníci/podnájomníci bytov nemajú nedoplatky na miestnej dani z  bytov a miestnom poplatku za komunálny odpad a na miestnej dani za psa,

zoznam osôb (skutočne) bývajúcich v bytovom dome podľa jednotlivých bytov,

vyhlásenie žiadateľa, že poskytne súčinnosť Mestskému úradu pri zistení skutočne bývajúcich osôb v bytovom dome prostredníctvom domových dôverníkov,

potvrdenie peňažného ústavu o zriadení účtu s uvedením čísla účtu.

So žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia, sa uzavrie dohoda o poskytnutí dotácie. 

Mesto poskytne dotáciu až po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby za predpokladu splnenia požiadaviek uvedených v ods. 3 tohto článku, inak je  Mesto  oprávnené odstúpiť od dohody o poskytnutí dotácie. Poskytnutú dotáciu je potrebné použiť najneskôr do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom  bola schválená.

Poskytnutú dotáciu podľa ods. 1 tohto článku je žiadateľ povinný vyúčtovať najneskôr do 15. januára  nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

ČASŤ IV

Článok 13

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Na získanie dotácie z rozpočtu Mesta nie je právny nárok.

2. Ustanovenia tohto nariadenia upravujúce vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta sa vzťahujú aj na vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu Mesta pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.  

3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. 

 

 V Dunajskej Strede, 16.02.2015

                             

 

      JUDr. Zoltán Hájos                                                       

         primátor mesta

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vzn_c._27_2019_dotacia_z_rozp.mesta_.pdf Veľkosť:

146.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť