Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch

a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

-dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,

-zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,

-pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,

-uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,

-prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,

-nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,

-do kotolní alebo v blízkosti  vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,

-v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,

-nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

-na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,

-dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,

-popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,

-sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

 

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

Ďalšie novinky

Oznámenie
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Oznámenie
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu uzemí európskeho významu
02.05.2017