Zápis detí do materskej školy je možný do konca mája

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápis detí do materskej školy je možný do konca mája

Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí – ministerstvo dokonca odporúča podávanie žiadostí elektronickou formou, preto mesto Dunajská Streda, ako zriaďovateľ, ponúka dve možnosti elektronického zápisu.

Prvá možnosť je online zápis, pri ktorej rodičia dostanú o zápise spätnú väzbu na nimi udanú e-mailovú adresu. Druhá možnosť je vyplnenie formulára uvedeného na webovej stránke mesta, následné elektronické odoslanie (oskenované alebo prefotené) na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy. V tomto prípade zašlú spätnú väzbu rodičom na ich e-mailovú adresu vedenia príslušných škôl. 

Zabezpečíme aj osobné podávanie žiadostí: počas celého mesiaca máj bude možné vyzdvihnúť si formulár na klientskej bráne Mestského úradu Dunajská Streda, tento po vyplnení vhodiť do poštovej schránky vybranej materskej školy. 

V školskom roku 2019-2020 deväť materských škôl Dunajskej Stredy navštevuje 830 detí, z nich 300 bude školopovinných, ale nie je isté, že v septembri všetky do školy aj nastúpia.

V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako je kapacita, budú uprednostnené deti, ktoré zavŕšili 5. rok života, a tie, ktoré majú odloženú školskú dochádzku. Materské školy môžu určiť aj vlastné kritériá, tie mesto uverejní na svojej webovej stránke.

Pri zápise nie je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave , dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Podmienky zápisu do materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským sú zverejnené na maďarskej verzii webstránke nášho mesta.

Online zápis je možný na https://docs.google.com/forms/d/1oB8D-0Xf3QunQt7v5ZY94Ku58WG5qIDSOg7ej1Z...