Zápis do 1. ročníka základnej školy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápisy do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa konajú v dňoch od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 s tým, že:

 

  1. zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou,

Ak nemáte možnosť vyplniť  prihlášku na základnú školu elektronicky, tlačivo si môžete vyzdvihnúť v papierovej forme, vyplniť a hneď odovzdať, zaslať poštou alebo vhodiť do poštovej schránky školy.

  1. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  2. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
  3. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Nižšie uvádzame podmienky zápisu do základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Podmienky zápisu do základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sú zverejnené na maďarskej verzii webstránke nášho mesta.

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zs_jilemnickeho.pdf292.81 KBPrevziať
PDF icon zs_smetanov_haj.pdf289.76 KBPrevziať