Zápisy do materských škôl

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápisy do materských škôl

Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa budú konať od 10. mája 2021 do 21. mája 2021.

Možnosti zápisu:

  1. žiadosti elektronickou formou – vyžaduje sa gmailový účet z dôvodu potreby priloženia naskenovaného potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpCl2YTk-lCS9F7c5C_lIcJVNUoKuBR2faqsd8YTaMmxAeow/viewform) ,
  2. vyplnenie formulára uvedeného na webovej stránke mesta, jeho následné elektronické odoslanie na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy (https://dunstreda.sk/mestske-organizacie),
  3. osobné podanie žiadostí – vyplnený formulár treba vhodiť do poštovej schránky vybranej materskej školy,
  4. zasielanie poštou - vyplnený formulár prosíme zaslať na adresu vybranej materskej školy (https://dunstreda.sk/mestske-institucie).

 

 

Formulár žiadosti je zverejnený na webovej stránke mesta tu

Do materských škôl sa prijímajú deti od troch rokov, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie od lekára musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený, počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Riaditeľ materskej školy určuje podmienky prijímania detí, základné podmienky prijímania sú zverejnené na https://dunstreda.sk/files/podmienky_prijim_do_ms_2021.pdf, ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou školy riaditeľka zverejňuje na viditeľnom mieste.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, bude od 1.septembra 2021 predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu, s čím však musí riaditeľ tejto materskej školy súhlasiť. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda určilo spádovosť materských škôl pre územie mesta (https://dunstreda.sk/files/spadovost_ms_material.pdf).

 

Zápis do základnej školy je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 šesť rokov. Dieťa, ktoré dovŕši 6-ty rok veku a nedosiahne školskú spôsobilosť, na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu pokračuje, resp. začína v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. O tejto skutočnosti rozhodne riaditeľka materskej školy. O vydaní rozhodnutia treba informovať aj školu, kde bolo dieťa na zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Cookies