Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.

V Dunajskej Strede  sa hlavný zápis do materských škôl na školský rok 2014/ 2015 uskutočňuje  v období od 15. februára do 15. marca 2014. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich materských škôl na území mesta prostredníctvom kompetentného odboru Mestského úradu usmerňuje zápis detí do MŠ.

O prijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy rozhoduje riaditeľka. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovršilo 5. rok veku, ďalej dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  takisto aj dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Sú prednostne prijímané deti rodičov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, oproti deťom, ktoré sú z okolitých dedín. Rodičia dunajkostredských detí, ktorí disponujú mestskou Vernostnou kartou, majú nárok na zľavu 3,30 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

Dieťa sa prijíma do MŠ na základe žiadosti, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy. Formulár žiadosti je dostupný aj na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk . Na prihlášku rodič potrebuje aj potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi riaditeľka najneskôr do 30. apríla. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím po dôkladnom zvážení rozhoduje riaditeľka MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára  pre deti a dorast, ak sa jedná o dieťa so zmyslovým alebo  telesným postihom, po vyjadrení príslušného odborného lekára. 

O vzdelávacom programe jednotlivých MŠ bude pre záujemcov k dispozícii prehľad v najbližšom čísle Dunajskostredského hlásnika, ktoré vyjde 19. februára.