Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Dunajská Streda

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne mesta pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Hlavnou aktivitou projektu, ktorou sa zabezpečí cieľ projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ počas 21 mesiacov realizácie projektu v meste Dunajská Streda. Predmetnú službu bude poskytovať 30 opatrovateliek, resp. opatrovateľov na plný úväzok a 10 opatrovateliek resp. opatrovateľov na polovičný úväzok. Obdobie realizácie: 03/2022 – 11/2023. Poskytovanie opatrovateľskej služby bude prebiehať v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, v zmysle ustanovení §12 odsek 1 písm.c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); §13 odsek 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Dôvod pre rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnostiach vychádza nielen zo sociálnej a demografickej situácii v meste, ale aj z demografického vývoja obyvateľstva na Slovensku. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Je to dôsledok poklesu počtu narodených detí a predlžovania ľudského života. Je to proces, ktorý je nezvratný, nemožno ho zastaviť. Zároveň sa strácajú tradície opatrovania rodičov deťmi, vzhľadom na pracovné vyťaženie, migráciu obyvateľstva za prácou a pod.. V súvislosti so starnutím populácie sa z dôvodu priority deinštitucionalizácie stále viac do popredia dostáva rozšírenie terénnych sociálnych služieb, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť a aj v prípade rodinnej starostlivosti zmierniť záťaž opatrujúcej rodiny. Preto je potrebné sa postupne pripravovať na danú situáciu tak, aby sa opatrovateľská služba stala bežnou súčasťou života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Merateľné ukazovatele projektu:

Trvanie projektu – 21 mesiacov

Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - P0966– 35, (30 opatrovateľov – 100% a 10 opatrovateľov – 50%).

Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia – P0274 - 407.

 

Popis východiskovej situácie

 

Dôležitosť realizácie projektu pre cieľovú skupinu, obec, región: Projektom sa uspokojí stále rastúci dopyt po sociálnych službách obyvateľov seniorského veku v oblasti opatrovania, zvlášť pre tých, ktorí nenachádzajú z rozličných dôvodov priamu podporu od svojich príbuzných a blízkych. Projektom sa tiež zabezpečí upevnenie existujúcich pracovných miest, resp. podpora vytvorenia nových v oblasti opatrovania čím sa zlepší životná úroveň nielen samotných opatrovaných ale aj ich rodín v obci a regióne.

Východiskový stav danej problematiky pred realizáciou projektu z historických, geografických, sociálno-ekonomických a regionálnych súvislosti, ktoré majú vplyv na súčasnú situáciu problematiky a cieľovú skupinu: Mesto Dunajská Streda je okresným mestom a leží v Trnavskom kraji.

Stručná demografia obyvateľstva - počet a veková skladba obyvateľstva: Spolu: 22704 obyv. za obdobie od 01.01.2021- produktívne obyvateľstvo: od 18 rokov do 65 rokov - 14822 obyv.- poproduktívne - hlavne vekovo starší po 65 r.: od 65 rokov - 4356 obyv.- iné relevantné údaje: do 18 rokov - 3526 obyv. Opatrovateľská služba sa vykonáva za účelom skvalitnenia života seniorov, prispieva k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. V roku 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala v priemere 59 odkázaným osobám s trvalým pobytom v meste DS. Opatrovateľskú službu v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby v mesta DS“ začalo mesto poskytovať v mesiaci január 2020 s počtom 29 opatrovateliek v 29-tich rodinách, od novembra 2020 stúpol ich počet na 30. Vo zvyšných 29 rodinách podporovalo poskytovanie sociálnej služby mesta DS z rozpočtu Mesta. Terénnu opatrovateľskú službu vykonávali kvalifikované opatrovateľky.

Merateľné ukazovatele: Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 27P0361

Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni:

Merateľné ukazovatele sa postupne napĺňajú. Realizáciu prvého projektu hodnotí mesto veľmi dobre, finančná pomoc značne odbremenila rozpočet mesta. Realizácia projektu umožnila poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí a tiež rozšíriť počet zmluvne dohodnutých úkonov a hodín poskytovaných služieb. Projektom sa zároveň zvýšila dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s z 19Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku59.8.2021 10:11nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a podporilo sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine Opatrovateľky pomáhajú občanom odkázaným na pomoc v domácom prostredí pri rôznych úkonoch, ako sú hygiena, stravovanie, dodržanie pitného režimu, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika, starostlivosť o domácnosť, sprievod na lekárske vyšetrenie a pod. Pri realizácii projektu, kde bude zamestnaných 30 opatrovateliek, resp. opatrovateľov na plný úväzok a 10 opatrovateliek resp. opatrovateľov na polovičný úväzok sa bude Opatrovateľská služba v meste Dunajská Streda prioritne zameriavať na pomoc pre osamelých seniorov alebo občanov s ŤZP, ktorí si už nedokážu samostatne zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť ani základné sociálne aktivity. Seniorom budú pri využívaní opatrovateľskej služby, ktorá je častokrát kombinovaná aj s rodinnou pomocou, vytvárané podmienky na plnohodnotné prežívanie dôstojnej staroby v domácom prostredí bez nutnosti využívať pobytové formy sociálnych služieb. Opatrovateľská služba znamená pre rodinu odľahčenie starostlivosti o seniora alebo ŤZP občana a možnosť zosúladenia rodinného a pracovného života členov rodiny. Opatrovateľská služba umožňuje vytváranie nových pracovných miest pre opatrovateľky, ktoré nemusia vycestovávať za prácou do zahraničia. V súčasnosti je opatrovateľská služba financovaná z rozpočtu mesta, z projektu a z platieb od prijímateľov opatrovateľskej služby. Účastníkom projektu bude opatrovateľka resp. opatrovateľ ktorý bude poskytovať opatrovateľskú službu a žiadateľ ju bude evidovať prostredníctvom Karty účastníka.

Merateľné ukazovatele: Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia – 40Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby – 35 (30x100% + 10x50%)

Podporné aktivity projektu - Riadenie projektu

Podporné aktivity spojené s riadením projektu budú zabezpečené internými zamestnancami žiadateľa. Predmetom tejto činnosti bude finančné riadenie projektu, ktoré bude spočívať v kontrole plnenia finančného plánu projektu, nastavenia a udržania cash flow projektu a finančnej udržateľnosti projektu. Finančný manažér bude zodpovedať za správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu, vrátane záverečného zúčtovania projektu. Finančný manažér bude realizovať účtovné operácie súvisiace s projektom a archivovať dokumentáciu súvisiacu s projektom. Úlohou projektového manažéra bude monitorovať časovú a vecnú realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, predkladať monitorovacie správy v stanovených termínoch, pripravovať všetky podklady pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci, komunikovať prostredníctvom ITMS14+ a kontrolovať publicitu projektu.

Informovanie a komunikácia projektu

V rámci tejto aktivity budú zabezpečené činnosti súvisiace so zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu. Táto aktivita bude realizovaná interným zamestnancom žiadateľa.

Hlavnou náplňou tejto aktivity bude zabezpečiť:

  • výrobu a umiestnenie informačných tabúľ, resp. plagátov o realizácii projektu finančne podporeného z prostriedkov EU a ŠR
  • zverejnenie oznamu o projekte na www stránke mesta a v printových médiach
  • pravidelnú informovanosť pre širokú verejnosť o aktivitách projektu a dosahovaných výsledkoch

Zabezpečenie HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácia: Projektom bude v prípade cieľovej skupiny „Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby“ zabezpečený rovnaký prístup bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne začlenenie, či orientáciu. Projekt bude v prípade cieľovej skupiny „Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia“ možnosťou na sebauplatnenie sa na trhu práce bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne začlenenie, či orientáciu.

Zabezpečenie HP trvalo udržateľný rozvoj: Žiadateľ bude aj po realizácii projektu vykonávať aktivity opatrovateľskej služby vlastnými kapacitami z vlastných zdrojov, prípadne z doplnkových zdrojov dotácií a grantov o ktoré sa bude po realizácii projektu ujímať. Jednou z možností je aj vytváranie vhodných podmienok v obci a okolí na tvorbu podnikateľského prostredia v poskytovaní zdravotno-sociálnych služieb v tejto oblasti.

Výstupy aktivity: Opatrovateľky plný úväzok – 30 opatrovateliek resp. opatrovateľov polovičný úväzok – 10Klienti - 40Trvanie projektu – 21 mesiacov

Poskytnutá opatrovateľská služba pre zodpovedajúci počet klientov na základe rozhodnutia Poskytovanie opatrovateľskej služby bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41..

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Očakávané výsledky navrhovaných aktivít projektu: Po realizácii projektu bude nastavený systém opatrovateľskej služby tak, aby sa naďalej dlhodobo, efektívne a kvalitne poskytovali dané služby. V súčasnosti je opatrovateľská služba financovaná z rozpočtu mesta a z platieb od prijímateľov opatrovateľskej služby. Vzhľadom na vysoký počet opatrovateliek, táto služba pomerne vysoko zaťažuje mestský rozpočet a obmedzuje rozširovanie poskytovanej služby o ďalšie opatrovateľky. Realizáciou projektu bude poskytnutá možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov za prevádzkovanú službu. Tiež sa zlepší kvalita života osôb odkázaných na opatrovateľskú službu a ich rodinných príslušníkov. Seniori, prípadne ťažko zdravotne postihnuté osoby tak nebudú odkázaní na zmenu prostredia a budú v menšom počte umiestňovaní v sociálnych zariadeniach. Po skončení projektu bude žiadateľ pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby v rámci vlastných možnosti, teda zo svojho rozpočtu, prípadne prostredníctvom ďalších grantov a dotácií. Celkový cieľ projektu je v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje, Prioritnou osou 4 Sociálne začlenenie a jej špecifickým cieľom 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, typ aktivity „Podpora opatrovateľskej služby“.

-----
Ukončenie projektu 11/2023

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Uvedený cieľ je plne v súlade s cieľom výzvy, ktorý bol definovaný ako podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu realizujú opatrovateľky – zamestnankyne mesta pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Uvedený cieľ prispieva k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepšuje kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Tieto aktivity a opatrenia jednoznačne slúžia na podporu udržateľného rozvoja mesta Dunajská Streda.

Hodnoty Merateľných ukazovateľov projektu:
P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia:
Plánovaný stav: 40
Skutočný stav kumulatív :
Ženy: 52
Muži:18
Spolu: 70
Miera plnenia kumulatív: 175 %
Skutočný stav ročný:
Ženy: 11
Muži: 7
Spolu: 18
Miera plnenia ročné: 45 %

P0966 - Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby:
Plánovaný stav: 40
Skutočný stav kumulatív :
Ženy: 53
Muži: 0
Spolu: 53
Miera plnenia kumulatív: 132,50%
Skutočný stav ročný:
Ženy: 15
Muži: 0
Spolu: 15
Miera plnenia ročné: 37,5 %