Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020

Ďalšie novinky
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb....