Zmluvy

Povinné osoby podľa § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov majú od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Centrálny register zmlúv je dostupný na: https://www.crz.gov.sk

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle. Podľa § 5a ods. 9 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa na webovom sídle povinnej osoby zverejňuje len zmluva, ktorá sa nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

Mesto Dunajská Streda ako povinná osoba má povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.