Župné dotácie - žiadosti do konca marca

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

 

Trnavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu aj v roku 2018 poskytne jednorázové a nenávratné dotácie na verejnoprospešné projekty. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018.

Výzvy na predkladanie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja. Oproti predošlým rokom dochádza však k niektorým zmenám. Celková suma, venovaná na župné dotácie sa oproti roku 2017 sa takmer zdvojnásobnila, župné zastupiteľstvo totiž vyčlenilo na rok 2018 až 570 000 eúr na tento účel. O dotácie je možné požiadať v troch kategóriach a v každej sa má rozdeliť 190 000 eúr. Ku zmene dochádza aj v tom, že minimálna výška dotácie bola zvýšená na 500 eúr. Novinkou bude aj to, že vychádzali v ústrety žiadateľom, a výšku spoluúčasti na financovaní projektu pre samosprávy znížili na 30 percent, pre fyzické osoby na 5 %.

V rámci týchto výziev si môžu podať žiadosť o dotáciu právnické a fyzické osoby - podnikatelia s trvalým pobytom alebo sídlom na území. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v nasledujúcich troch oblastiach:

Výzva č. 1 Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže

Výzva č. 2 Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

Výzva č. 3 Podpora športových aktivít a mládeže

Na zupné granty v týchto kategóriach celkovo teda rozdelia 570 tisíc eúr. Podané žiadosti vyhodnotia do 16. apríla, následne do konca apríla bude zverejnený zoznam projektov, ktoré získajú dotáciu. O dotáciách nad 663 eúr padne rozhodnutie na zasadnutí župného zastupiteľstva dňa 31. mája.

V priebehu roka župný rozpočet sa môže upraviť, v odôvodnených prípadoch môže dochádzať k presunom zdrojov z jednej položky do druhej ”- uviedol primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, ktorý je aj župným poslancom. Ako vedúci poslaneckej skupiny sa snaží dosiahnut, aby do okresov Dunajská Streda a Galanta smerovali investície v takej výške, ktorá zodpovedá počtu obyvateľstvu, žijúcej v týchto regiónoch. /pve/

Texty výziev sú dostupné na webovej stránke Trnavského kraja:

https://www.trnava-vuc.sk/dotacie