Župné voľby 4. novembra

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volebné preukazy sa nevydávajú.

Tentokrát volíme županov a zastupiteľstvo výnimočne na 5 ročné obdobie, aby sa v roku 2022 mohli uskutočniť v tom istom termíne župné a komunálne voľby. Terajšie voľby budú už len jednokolové, kým pred štyrmi rokmi boli ešte dvojkolové.

V Dunajskej Strede voliči rozhodnú o osobe župana Trnavského samosprávneho kraja a zvolia ôsmych poslancov do 40-členného župného zastupiteľstva. Vybrať si môžu z piatich kandidátov na funkciu predsedu Trnavského samosprávneho kraja a z 38-ich kandidátov na poslancov.   

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.  Tento počet poslancov je uvedený aj na hlasovacom lístku, v prípade Dunajskej Stredy, ktorá patrí do volebného obvodu č. 1., sa dá maximálne zakrúžkovať poradové číslo ôsmych kandidátov na poslancov.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia príslušného samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Dôležitá informácia pre voliča: je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. (pve)