Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda

Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako poskytovateľ, uzavrelo s Mestom Dunajská Streda ako prijímateľom, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071BZY5 na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ (kód projektu v ITMS2014+: 311071BZY5). Projekt bol schválený v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť. Mestu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 348 681,69 EUR. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov prijímateľa.

Realizácia vyššie uvedeného projektu umožní implementovať v podmienkach mesta Dunajská Streda také riešenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú viesť k vyššej miere ochrany informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie komplexného riešenia využiteľného pri ochrane a zabezpečení tých oblastí kybernetickej bezpečnosti samosprávy, ktoré boli prostredníctvom auditu kybernetickej bezpečnosti špecifikované ako najkritickejšie.

Zverejnené dňa 19.10.2022