22110120816

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

22110120816

Tlačová správa: 02.10.2015

Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa ukončená

V októbri 2015 bola ukončená rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Investičný zámer bol realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci  opatrenia 1: Infraštruktúra vzdelávania. Projekt prispel k naplneniu cieľa projektu, ktorým je „zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia”. Prostredníctvom projektu sa podarilo zrekonštruovať hlavný vchod budovy, zamurovať zasklené priečky v triedach, ďalej zabezpečiť zateplenie a hydroizoláciu strechy, zateplenie obvodových múrov budovy, výmenu osvetľovacích telies vo všetkých triedach a vo veľkej telocvični, úpravu podlahy vo veľkej telocvični, výmenu interiérových dverí v triedach, výmenu vykurovacích telies, rekonštrukciu existujúcich sociálnych zariadení a vytvorenie jedného bezbariérového sociálneho zariadenia, zakúpenie potrebného nábytku a IKT vybavenia. Projekt prispel výraznou mierou k debarierizácii objektu školy, boli vytvorené dve nové rampy pre telesne postihnuté osoby. Projekt prispel aj k estetickému skrášleniu školy, úspore energií, predĺženiu životnosti budovy a k zlepšeniu a skvalitneniu procesu výučby.

 

Tlačová správa: 09.02.2015

Schválený projekt na rekonštrukciu a obnovu ZŠ Gyulu Szabóa

Mestu Dunajská Streda sa opäť podarilo dosiahnuť ďalší úspech schválením projektu s názvom: „Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede(kód projektu: 22110120816). Projekt bol schválený Riadiacim orgánom - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Mestu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 876.526,58 EUR. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov prijímateľa.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom zateplenia obvodových múrov budovy, zateplenia strechy, debarierizácie budovy, výmeny vykurovacích a osvetľovacích telies, rekonštrukcie sociálnych miestností, obnovy podlahy veľkej telocvične, ďalej prostredníctvom obstarania vnútorného vybavenia školy vrátane potrebného IKT vybavenia.

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 26.01.2015.