24130120143

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

24130120143

Tlačová správa: 30.12.2015

Ukončenie projektu

V decembri 2015 bol ukončený projekt s názvom „EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede“ (kód ITMS: 24130120143). Investičný zámer bol realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci  prioritnej osi: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Opatrenie: 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Projekt prispel k naplneniu cieľa projektu, ktorým je „využívanie OZE na zabezpečenie energetickej sebestačnosti a znižovanie kontaminácie ovzdušia”. Prostredníctvom projektu sa podarilo osadiť dve tepelné čerpadlá typu voda – vzduch za účelom efektívnejšieho vykurovania jedálne s kuchyňou a telocvične ZŠ Zoltána Kodálya s VJM v Dunajskej Strede v rozsahu od odpojenia teplovodu od centrálnej kotolne po osadenie tepelného čerpadla a prídavných zariadení. Projekt prispel k úspore energií, predĺženiu životnosti budovy a k zlepšeniu a skvalitneniu služieb poskytovaných základnou školou.

 

Tlačová správa: 31.07.2015

Tepelné čerpadlo pre ZŠ Zoltána Kodálya

Mestu Dunajská Streda sa opäť podarilo dosiahnuť ďalší úspech schválením projektu s názvom: „Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede“ (kód projektu: 24130120143). Projekt bol schválený Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Opatrenie 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Mestu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 49.419,00 EUR. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov prijímateľa.

Projekt rieši inštaláciu tepelného čerpadla typu voda – vzduch a teplovodného vedenia ústredného kúrenia samostatne v jedálni s kuchyňou a telocvični ZŠ Z. Kodálya v rozsahu od osadenia tepelného čerpadla a prídavných zariadení, ako aj odpojenia teplovodu od centrálnej kotolne.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 31.07.2015.

Cookies