27120130577-SK

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

27120130577-SK

Tlačová správa: 30.11.2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Mesto Dunajská Streda ukončilo realizáciu projektu s názvom „Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu“. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Mesto Dunajská Streda implementovalo projekt od 01. júna 2014 do 30. novembra 2015. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali 119.946,72 €. Počas tohto obdobia pracovali 3 terénne sociálne pracovníčky a 3 asistenti terénnych sociálnych pracovníčok na území mesta Dunajská Streda a boli zamestnancami mesta.

Zameranie činnosti terénnych sociálnych pracovníčok a ich asistentov bolo v rámci projektu vymedzené problematikou marginalizovanej rómskej komunity, pričom pracovníci sa zaoberali hlavne problematikou spojenou s podmienkami bývania príslušníkov MRK, venovali sa predchádzaniu sociálno-patologických javov, záškoláctvu a pod. Počas implementácie projektu sprostredkovali klientom služby a aktivity, ktoré sú lokálne dostupné pre príslušníkov MRK.

Implementácia projektu bola úspešná, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. Celkovo bolo do projektu zapojených 1679 účastníkov, z toho 998 žien a 681 mužov, čím boli dosiahnuté naplánované ukazovatele projektu na 103,64 %. Z uvedených dôvodov je nanajvýš potrebné sa i naďalej venovať problémom našich spoluobčanov pochádzajúcich z MRK. Najprospešnejšou činnosťou by bolo rozvíjanie komunitnej sociálnej práce, ktorá by umožnila vytvoriť aj materiálne podmienky pre osvetovú a vzdelávaciu prácu v tomto prostredí.

 

Tlačová správa: 13.08.2014

Mesto Dunajská Streda začalo realizovať projekt s názvom „Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu“. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Mesto Dunajská Streda je hlavným centrom regiónu Žitný ostrov a jeho Mestský úrad spolu s inými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti poskytuje služby veľkému okruhu obyvateľov mesta i celého regiónu. Mesto má ambíciu cielene poskytovať služby zamerané na potreby konkrétnej skupiny občanov mesta bez rozdielu na národnosť, sociálny status, či etnickú príslušnosť. Táto orientácia je dlhodobá a svedčí o nej uskutočnenie viacerých aktivít v minulom období. Jednou z oblastí, ktorej Mesto Dunajská Streda venovalo v minulosti a chce naďalej venovať pozornosť, je aj práca s rôznymi komunitami nachádzajúcimi sa na území mesta. Toto je jeden z dôvodov, prečo Mesto Dunajská Streda začalo realizovať projekt s názvom „Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu“. Tento projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miestom realizáciu projektu je Mesto Dunajská Streda. Projekt má dĺžku 18 mesiacov a Zmluva o NFP bola podpísaná v máji 2014. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 113 949,38 EUR. Hlavným cieľom projektu je podporiť komunitnú prácu prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce. Projekt reaguje na potreby cieľovej skupiny – MRK z hľadiska zníženia sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. V rámci projektu Mesto Dunajská Streda zamestnalo 3 terénne sociálne pracovníčky a 3 asistentov terénnych sociálnych pracovníčok. Náplňou ich práce je poskytovanie klientom pomáhajúceho pracovníka – poradcu, sprievodcu, mediátora, organizátora, komunitného plánovača, autoritu – terénneho sociálneho pracovníka. V najzákladnejších pojmoch je jeho úlohou podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť sa prepadu, ktorým život v znevýhodňujúcom prostredí hrozí, predchádzať vzniku sociálno-patologických javov, záškoláctvu a pod. Znamená to pomáhať a motivovať rodiny k tomu, aby sa udržali na „normálnej hladine fungovania“. Ďalej má TSP sprostredkovať klientom služby a aktivity, ktoré sú lokálne dostupné, ale poskytovatelia o klientoch nevedia, alebo klienti nevedia o danej službe. Hlavné problémy, ktorým sa budú TSP a ATSP venovať, sú: Neplatenie a dlhy – pracovník vyjednáva s klientom s cieľom nutnosti platiť záväzky – nájomné, služby, stravné v škole a pod. Vyjednáva spoločne s klientom splatenie dlhov. Vyjednáva so samosprávami a vlastníkmi bytov najvhodnejší prístup k dlžníkom. Využitie príjmu – pracovník vyjednáva s klientom, prípadne ho i učí zvyšovať schopnosť účinne nakladať so svojím príjmom, zaistiť z daného príjmu základné potreby a pritom sa nezadlžiť. Dochádzka detí do školy – pracovník vyhľadáva deti, ktoré majú problémy s pravidelnou školskou dochádzkou, vyjednáva so zúčastnenými stranami a pomáha odstrániť príčiny tohto stavu. Voľný čas detí a mládeže – pracovník sprostredkováva alebo iniciuje voľnočasové aktivity. Pri ich realizácii spolupracuje s dobrovoľníkmi, či miestnymi NNO a aktivistami. Napriek tomu, že projekt je prednostne zameraný na prácu s príslušníkmi MRK, nie je to jediná komunita, ktorej budú svoju pozornosť venovať terénne sociálne pracovníčky a ich asistenti. Spoločne budú mapovať potreby aj ostatných komunít na území mesta a navrhovať príslušné opatrenia na zlepšenie ich situácie, ktoré budú pre mesto východiskovými informáciami pri korekcii plánov činnosti v tejto oblasti v budúcich obdobiach.