312061M384

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

312061M384

 

Kód operačného programu / Kód prioritnej osi / Kód konkrétneho cieľa Názov operačného programu / Názov prioritnej osi / Názov konkrétneho cieľa
312000 Operačný program Ľudské zdroje
312060 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
312060031  6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

 

Konkrétny cieľ / Hospodárska činnosť

312060031 - 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre 
21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby 

 

Stručný popis projektu:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie podmienok komunitného rozvoja a poskytovania komunitných služieb pre príslušníkov MRK a iných sociálne vylúčených a znevýhodnených občanov prostredníctvom vytvorenia objektu sociálnej infraštruktúry v Dunajskej Strede, na Kračanskej  ulici č.1250, parc.č.3397/2, 3397/3, 3397/4.

Nakoľko žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená dňa 21.05.2018 s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 225 238,72 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené v sume 237 093,39 EUR. Mesto Dunajská Streda bude 5% celkových oprávnených výdavkov projektu spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov mesta čo bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva.

Čiastkovými cieľmi projektu sú: 

  • podpora sociálneho začlenenia osôb sociálne vylúčených a eliminácia negatívnych javov v MRK,
  • zvýšenie kvality života príslušníkov MRK,
  • vytvorenie podmienok pre komunitnú činnosť,
  • rozšírenie spektra sociálnych služieb, poskytovaných na komunitnej úrovni,
  • zníženie emisií CO2 a spotreby energie pri prevádzke objektov sociálnej infraštruktúry, 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunity k sociálnej infraštruktúre. Ciele projektu naplníme prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to prestavby nevyužívaného objektu skladu CO na komunitné centrum, pri realizácii ktorej vytvoríme 2 prac. miesta pre príslušníkov  MRK. Výsledkom bude vyšší počet príslušníkov MRK mimo ohrozenia chudobou, sociálneho vylúčenia s lepším prístupom na trhu práce. V KC im poskytneme možnosti sociálnych aktivít, neformálneho vzdelávania, trávenia voľného času pre deti aj dospelých, osvetovú a preventívnu činnosť, pomoc pri riešení konfliktov. Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO2 o 6,64 ton a spotreby energií o 116 101 kWh ročne. Projekt zrealizujeme v priebehu 10 mesiacov od 08/2018 do 05/2019.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje