COVID-19

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

07. apríla 2020

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.

Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na: 

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

 

Vláda zároveň podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

 

6. apríla 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

 

31. marca 2020

VLÁDA SR VYHLÁSILA NÚDZOVÝ STAV

- zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou: potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a odťahových služieb, či pohrebných služieb, očných optík, leasingových služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov, záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu, železiarstiev, predajní farby-laky.
- zakazuje sa aj prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania
Od 30. marca zavedenie prísnejších hygienických podmienok v obchodných prevádzkach :
- povinné používanie ochranných rúšok
- pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
- v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
- jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových
Od 9-12 hod platí prednostné nakupovanie pre seniorov nad 65 rokov a v nedeľu sú obchody zatvorené.
- Povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu.

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/

- núdzový stav platí pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby vykonali kroky smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých odloženie neohrozí život a zdravie

Opatrenie MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?opatrenie-ministra-zdravotnictva-sr-18-3-2020

Ústredný krízový štáb SR a ÚVZ SR zároveň odporúča:
- občanom obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru.
- samosprávam a prevádzkovateľom dopravy zakázať vstup do ich priestorov bez prekrytia dýchacích ciest

NAĎALEJ PLATIA AJ ĎAĽŠIE MIMORIADNE OPATRENIA: 

- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, výnimku majú vodiči nákladnej kamiónovej dopravy
- od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia,
- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi,
- na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, alebo platným pasom
- neodporúča sa cestovanie do zahraničia
- zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie vnútroštátnej,
- lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch
- zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch

Ďalšie informácie na webovej stránke:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

 

28. marec 2020

Prísnejšie hygienické podmienky v obchodoch, viac prevádzok otvorených

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o sprísnení hygienických podmienok v obchodných prevádzkach. Za týchto sprísnených podmienok bude možné otvoriť okrem potravín a drogérií aj ďalšie prevádzky, ako napríklad očné optiky, záhradníctva, galantérie, železiarstva, farby laky a ďalšie. Informoval o tom premiér Igor Matovič.

Vo všetkých otvorených prevádzkach bude povinné používanie ochranných rúšok. Povinná bude dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice, čo musia zabezpečiť jednotlivé obchodné prevádzky. Musia sa postarať aj o to, aby v radoch boli aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi. Zároveň musia prevádzkovatelia zabezpečiť, aby sa v ich priestoroch výrazne nenahromadili ľudia - jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových. Meranie telesnej teploty v prevádzkach nie je povinné, zostalo v rovine odporúčania. Minister zdravotníctva Marek Krajčí doplnil, že kto nebude vedieť tieto podmienky splniť, neotvorí.

Za týchto podmienok bude možné od pondelka aj otvorenie: očných optík, leasingových služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov, záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu, železiarstiev, predajní farby-laky. Toto opatrenie sa týka menších prevádzok, nie veľkých nákupných centier.

Čas od 9. do 12. hodiny je v obchodoch určený prednostne pre ľudí nad 65 rokov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou.

Obchody budú v nedeľu zatvorené. Hlavný hygienik Ján Mikas doplnil, že pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie môžu zostať otvorené.

27.03.2020

 

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

 

      V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

     Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:

- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,

- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

     ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.

      Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov).

     Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.

     Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne.

 

24.03.2020

Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

 

až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania)

 

zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). 

 

vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).

 

dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania).

 

 • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
 • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

 

Prílohy

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf

 

 

 

 

23.03.2020

NOVÉ VLÁDNE OPATRENIA  vyhlásené predsedom vlády SR Igorom Matovičom dňa 23. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov, denné stacionáre uzavrú svoju činnosť.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia.
 • Nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné.
 • Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa.
 • Obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov – od 9. do 12. hod.
 • V obchodoch je povinné dodržiavanie dvojmetrového rozstupu v rade.
 • Povinné meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia od 30. marca 2020.
 • Zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl.
 • Policajti i vojaci budú prítomní v zdravotníckych zariadeniach, kde vznikajú problémy.
 • Pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom.
 • Zákaz vývozu potrebných liekov mimo Slovenskej republiky.
 • Posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov.
 • Vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku.
 • V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch.
 • Vláda SR vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín.
 • Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 • Štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Vláda SR nakúpi 200 000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty.
 • Výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov.
 • Nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla 2020.
 • Exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla 2020.
 • RTVS má každý deň o 18. h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti.
 • Bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov.
 • Zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.

 

 

16. marca 2020

Dňa 16.3.2020 primátor mesta opätovne zvolal zasadnutia Krízového štábu mesta Dunajská Streda, v súvislosti so zavedením opatrení  na zamedzenie  šírenia ochorenia  COVID-19 .

Boli prijaté nasledovné opatrenia:

s účinnosťou od 16. marca 202 / s okamžitou platnosťou) až do odvolania

- prerušuje sa prevádzka mestskej hromadnej dopravy

- zakazuje sa návšteva verejne prístupných detských ihrísk

- zakazuje sa návšteva verejne prístupných športových ihrísk vrátane školských ihrísk

Od 16.03.2020 bude klientske centrum  otvorené pre verejnosť počas stránkových dní od 8.00 do 11.00 hodiny so zákazom vstupu bez použitia ochranných prvkov, ako napr. rúška, šálu, šatky, či inej vhodnej alternatívy.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 16. marca 2020

A. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • taxislužieb v prípade, ak neprevážajú ľudí, ale len tovar,
 • autoservisov, odťahových služieb a pneuservisov. 

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.

D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20 000 eur.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.

 

13. marca 2020

ŠKOLSTVO

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú školy a školské zariadenia zatvorené do 29. 3. 2020.

SOCIÁLNA OBLASŤ

V Zariadení pre seniorov od 7.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev klientov Zariadenia. Zákaz bol vydaný v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ruší sa výdaj stravy pre cudzích stravníkov (možnosť odoberanie obedov do obedárov) zo Zariadenia pre seniorov od 14.3.2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky Jedálne pre dôchodcov, Denného stacionára, Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (detské jasle) a Mestského klub dôchodcov trvá naďalej, do odvolania.

MESTSKÝ  ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

Žiadame klientov a návštevníkov Mestského úradu, aby zvážili svoju návštevu na Mestskom úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame občanov, aby do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť, počet klientov v kancelárii prvého kontaktu je limitovaný na maximálne 5 klientov naraz.

V ostatných kanceláriách úradu platí zákaz prijímania návštev, zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom poskytujú telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

                V pokladni mestského úradu platí zákaz prijímania úhrad platieb v hotovosti.

Pri vchode MsÚ je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie k vybavovaniu (na obálku uveďte meno pracovníka, prípadne odbor a svoje kontakty).

ŠPORT A KULTÚRA

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy naďalej trvá.

                Zatvorili sa kultúrne inštitúcie a objekty na športovanie.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zakazuje okrem iných prevádzka týchto zariadení:

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovno-športové zariadenia ,
 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením;
 • welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení;
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská;
 • rekondičné pobyty.

 

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod.

do 20:00 hod.

V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

Termín: od 13.03.2020 do odvolania

Úplné znenie Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 je zverejnené na stránke www.uvzsr.sk.

 

KOSTOLY

Verejné katolícke bohoslužby, evanjelické Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV, bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nekonajú až do odvolania.

 

NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice Dunajská Streda platí od 6. 3. 2020 až do odvolania zákaz návštev.

 

Prosíme všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, disciplinovane a k prijatým opatreniam pristupovali s plnou vážnosťou. Všetky obmedzenia majú prispieť k zamedzeniu šírenia koronavírusu.

 

11. marca 2020

 

Mestský úrad Dunajská Streda žiada klientov a návštevníkov Mestského úradu, Hlavná 50/16, aby zvážili svoju návštevu na  úrade,  a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

Doteraz nebol na území mesta identifikovaný žiaden nakazený občan a ani nemáme žiadne nahlásené prípady možného ochorenia. Naším cieľom je zaviesť preventívne opatrenia v súlade s nariadeniami vyšších štátnych orgánov.

Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prebieha zvýšená sanitácia.

 

ŠKOLSTVO

Primátor mesta Dunajská Streda vyzval školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na zavedenie preventívnych opatrení:

 • zabezpečiť v školách teplú vodu a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • sledovať zdravotný stav detí a žiakov a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov, 
 • upozorňovať a vyzývať žiakov na prísne dodržiavanie všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
 • zintenzívniť hygienický filter v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda,
 • zabezpečiť zvýšené hygienické opatrenia v školských jedálňach,
 • sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ.

Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle  usmernenia Ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu platí povinnosť zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR.

Školám boli posunuté informácie o rušení niektorých okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží.

Mesto preventívne zatvára telocvične základných škôl pre verejnosť.  

Na základných školách sa môžu uskutočniť len tie záujmové krúžky, ktoré navštevujú výlučne žiaci danej základnej školy.

Z dôvodu minimalizovania rizík v Centre voľného času sú do 23.3.2020 pozastavené činnosti športových krúžkov a krúžkov, ktoré sa konajú v miestnostiach Centra voľného času na adrese Smetanov háj.

Z preventívnych opatrení na Základnej umeleckej škole sa do 23.3.2020 uskutočňujú len vyučovacie hodiny individuálne, t. j. spev a hra na hudobnom nástroji.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sú všetky opatrenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasielané školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

SOCIÁLNa oblasť

Zariadenia poskytujúce sociálne služby boli vyzvané na zavedenie preventívnych odporúčaní:

 • zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby,
 • informovanie a poučenie klientov aj zamestnancov o zvýšenej potrebe dodržiavania preventívnych opatrení
 • obmedzenie skupinových aktivít v spoločných priestoroch,
 • zvýšenie nákupu a zásob umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • obmedzenie návštevných hodín

Od 7.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev klientov Zariadenia pre seniorov. Zákaz bol vydaný v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 8.3.2020 bol v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uzatvorený Mestský klub dôchodcov.

Z Jedálne pre dôchodcov na Komenského ul. 359/33 odoberanie stravy od 10.3.2020 (utorok) je možné len do obedára, nie je možné skonzumovať stravu na mieste v jedálni. Podobné opatrenie bolo zavedené v Zariadení pre seniorov od 7.3.2020.

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom. Odporúčaný postup bol zaslaný poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

ŠPORT A KULTÚRA

Primátor mesta Dunajská Streda s účinnosťou od 9.3.2020, od 12.00 hod do odvolania prikázal zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí v uzavretom priestore, ktoré organizuje mesto Dunajská Streda alebo organizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Dňa 10.3.2020 bol zverejnený zákaz všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.3.2020 do 23.03.2020 v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára a Galéria SMU

Dodržujú  zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.3.2020 do 23.03.2020 v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Športová hala

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je Športová hala do 23.3.2020 pre verejnosť zatvorená.

 

MHD

Prebieha dezinfekcia vozidiel mestskej hromadnej dopravy, nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie zo strany SAD Dunajská Streda.

 

Mestský úrad Dunajská Streda

Žiadame klientov a návštevníkov Mestského úradu, aby zvážili svoju návštevu na Mestskom úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

 

ŽO Múzeum

Múzeum ruší návštevy organizovaných skupín a plánované aktivity do 23. marca 2020.

 

Žitnoostrovská knižnica

Do odvolania ruší všetky hromadné podujatia v knižnici a na školách, ďalej pozastavuje internetovú službu pre verejnosť a nepovoľuje sa prezenčné štúdium v čitárni knižnice.

 

Kostoly

Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku po zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí rozhodla tak, že Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať do odvolania.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku požiadala vedenie cirkevných zborov, aby do 23. marca 2020 zrušili bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity.

Cintoríny

Vo všetkých domoch smútku prebieha zvýšená dezinfekcia spoločných priestorov.

 

Nákupné strediská

Primátor mesta požiadal riaditeľov a prevádzkovateľov obchodných domov, nákupných stredísk a centier o zvýšenú dezinfekciu nákupných vozíkov a košíkov v obchodoch.

 

Nemocnica Dunajská Streda

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice Dunajská Streda platí od 6. 3. 2020 až do odvolania zákaz návštev.

 

Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

 

Ďalšie odporúčania nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk.