COVID-19

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

25. januára.2020

Zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a končiaci 24. januára 2021 sa uznesením vlády SR č. 44 (PDF, 290 kB) aktualizuje a koniec zákazu sa mení z 24 na 26. januára 2021. Zároveň platí, že sa opätovne predlžuje od 27. januára 2021.

Od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021.
Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch.

Vláda SR zverejnila dňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021 (PDF, 346 kB), ktoré definuje opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7. februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Zároveň zverejnila uznesenie č. 44/2021 (PDF, 290 kB) zo dňa 20.1.2021, ktorým definuje nové zmeny a dopĺňa nové znenia výnimiek zo zákazu vychádzania predošlého uznesenia vlády SR č. 30/2021.

Zákaz vychádzania (jeho znenie, ako aj výnimky zo zákazu) sa menia podľa epidemiologickej situácie na Slovensku, definované na:

 • obdobie ich platnosti:
  • s platnosťou od 1.1.2021 do 26.1.2021
  • s platnosťou od 27.1.2021 do 2.2.2021
  • s platnosťou od 3.2.2021 do 7.2.2021
 • výnimky zo zákazu – podľa miery pozitivity na ochorenie COVID-19 v okresoch v súvislosti s celoplošným testovaním:
 • na 37 okresov s vyššou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19
 • na 36 okresov s nižšou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19
 • na výnimky zo zákazu – kedy, kde a kto ne/musí mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Zhrnutie z uznesenia vlády zo dňa 17. januára 2021, doplnené o zmeny z uznesenia vlády zo dňa 20. januára 2021:

Zákaz vychádzania (platný od 27.1.2021 do 2.2.2021) je spojený s celoplošným testovaním. Občania sa môžu priebežne testovať od 18. januára 2021 do 26. januára 2021. Prečítajte si, kde všade je potrebné mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Kedy je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:

 • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do bankypoisťovneknižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných obchodov), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťažiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
 • na cestu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť (doplnené na základe nového uznesenia vlády SR č. 44).

Upozornenie

Výnimky zo zákazu majú aj všetky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní!

 

17. decembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SR Č. 804/2020 - ROZŠÍRENIE OPATRENÍ V RÁMCI NÚDZOVÉHO STAVU

(OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU)

Podľa tohto Uznesenia vlády SR sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 3. cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť,
 4. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (eshop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 6. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 7. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 10. cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 11. cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cestu späť,
 12. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 13. cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,
 14. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,
 15. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 16. cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,
 17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb,
 18. cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody do centra pre deti a rodiny/z centra pre deti a rodiny, ak je dôvodom tejto cesty stretnutie s dieťaťom, pobyt dieťaťa u rodiča dieťaťa, príbuzného dieťaťa alebo inej blízkej osoby alebo odborná pomoc,
 19. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.

23. októbra2020

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s niektorými výnimkami. Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 

Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020: 

Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu

      Cieľ: limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami

      Výnimky:

      - detské jasle

      - materské školy

      - 1. stupeň základných škôl

Obmedzenie v hromadnej doprave od pondelka 26. októbra 2020 do nedele 15. novembra 2020

      Cieľ: zníženie mobility

      Odporúčanie pre vyššie územné celky (VÚC) zrušiť bezplatnú regionálnu prepravu s výnimkou ŤZP

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: ORAVA (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a BARDEJOV od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.

   

Pilotné testovanie 23. októbra až 25. októbra (piatok, sobota, nedeľa)

      Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

      - v čase od 1.00 do 5.00 h

      - cesta na testovanie

      - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár

      - starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby

      - dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

      Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska s negatívnym výsledkom testu (PCR test alebo antigénový test nie starší ako z 23. októbra):

      - cesta do zamestnania

      - sprievod dieťaťa do školy

      - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

      - pobyt v prírode (v okrese bydliska)

 

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020

 

      Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

      - v čase od 1.00 do 5.00 h

      - cesta na testovanie

      - cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy

      - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

      - pobyt v prírode (v okrese bydliska)

      - dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

 

Nasledujúce dva víkendy  - plošné testovanie na celom území SR.​​

 

Režim na hraniciach

      - pokračovanie náhodných kontrol na hraniciach s ČR

      - prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa

 

19. októbra 2020

Do dnešných dní naše mesto úspešne zvláda boj s koronavírusom, posledné dni však hovoria o tom, že aj v našom meste sa situácia pomaly zhoršuje. Je to prirodzené, pritom stačí, aby sme boli naďalej zodpovední a dodržiavali základné elementárne pravidlá. Je potrebné, aby sme nosili rúška na miestach, kde sa stretáva viac ľudí, dodržiavali hygienu a bezpečnú vzdialenosť. Spolu to určite dokážeme!

Nižšie uvádzame preventívne opatrenia v našom meste:

SOCIÁLNa oblasť

Zariadenie pre seniorov je uzatvorené. Aktivity sú obmedzené, vychádzky seniorov sú dovolené len v exteriéri areálu a neodkladné úradné záležitosti a lekárske vyšetrenia je možné realizovať len s doprovodom personálu. Návštevy sú v zariadení naďalej zakázané. Výnimku tvoria klienti v paliatívnej starostlivosti, podľa vopred dohodnutej návštevy. Nákupy pre seniorov zabezpečuje personál zariadenia. Príbuzní môžu nosiť klientom zariadenia nutné veci pre osobnú potrebu denne od 9.00 do 14.15 hod.

Sprísneným podmienkam podlieha aj prijímanie nových klientov do zariadenia a návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia. Pri príjme a návrate musia predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a sú preventívne oddelení od ostatných klientov na obdobie desiatich dní.

Odoberania stravy pre cudzích stravníkov zo zariadenia je opäť umožnené.

Mestský klub dôchodcov je do odvolania uzatvorený.

Jedálne pre dôchodcov na Komenského ulici je možné výlučne odoberanie stravy cez výdajné okienko.

Mesto zároveň vyzýva skôr narodených Dunajskostredčanov, aby v predajniach potravín a predajniach drogérií využili možnosť nakupovania v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. a chránili tak svoje zdravie, keďže patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva.

ŠKOLSTVO

Vstup do priestorov škôl pre cudzie osoby je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede sa  z dôvodu pozitívneho prípadu COVID-19 žiakov/detí nariaďuje domáca karanténa triedy. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

Pri návrate je každý žiak povinný priniesť vyplnené a rodičom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vedenie školy dôrazne žiada rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 telefonicky kontaktovali detského ošetrujúceho lekára.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11.10.2020  č. 2020/17294:1-A1810 sa vyučovanie skupinových predmetov prezenčnou formou na Základnej umeleckej škole prerušuje. V záujme zabezpečenia vzdelávania detí a žiakov vedenie školy podľa možnosti pristúpi k zmene zo skupinovej výuky na individuálne vzdelávanie. Odporúčame sledovať oznámenia na websídle školy.

V zmysle tohto rozhodnutia sa prerušila prevádzka Centra voľného času a pozastavilo sa aj záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach.

Neumožňuje sa vykonávanie pedagogickej praxe stredoškolákov a vysokoškolákov.

Telocvične základných škôl a ostatné vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.

Na stredných školách od 12. októbra 2020 až do odvolania prebieha dištančné vyučovanie. 

HROMADNÉ PODUJATIA

Vláda SR Uznesením vlády SR č.645 schválila zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí. V záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a minimalizácie možnosti nákazy dôrazne vyzývame obyvateľov mesta Dunajská Streda na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Predmetné opatrenia smerujú k ochrane zdravia ľudí a predchádzaniu úmrtiam, preto je nevyhnutné, aby každý obyvateľ mesta svojim správaním maximálne prispel k úspešnému zvládnutiu tejto neľahkej situácie. Upozorňujeme predovšetkým na obmedzenie podujatí, pri ktorých dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

ŠPORT

Zo zákazu hromadných podujatí výnimku dostali profesionálne športové súťaže. Najvyššie futbalové, hokejové, volejbalové, basketbalové a hádzanárske súťaže nebudú zastavené a budú prebiehať ako doteraz. Konať sa budú bez prítomnosti divákov a všetci aktéri budú musieť mať negatívne testy na Covid-19.

Thermalpark a fitness centrá sú v zmysle opatrenia ÚVZ SR uzatvorené.

Športová hala

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zákaze zhromažďovania je Športová hala pre verejnosť zatvorená.

KULTÚRA

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára sú do odvolania zrušené všetky podujatia, sústredenia, akcie atď. v zmysle zákazu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

MESTSKÝ ÚRAD

Dezinfekcia, povinné nosenie rúšok a dodržiavanie rozostupov platí aj vo všetkých priestoroch mestského úradu. Informátor v kancelárii prvého kontaktu bude, ako počas prvej vlny, regulovať pohyb osôb v úrade. Žiadame návštevníkov úradu, aby osobne vybavovali len nevyhnutnú agendu a v ostatných prípadoch uprednostnili radšej mailovú či telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ.

Cintoríny

Vo všetkých domoch smútku po smútočných obradoch prebieha zvýšená dezinfekcia spoločných priestorov.

Nemocnica Dunajská Streda

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda je až do odvolania zákaz návštev.

 

Ďalšie odporúčania nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk.

 

 

15. októbra 2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZVEREJNIL NOVÉ OPATRENI

OPATRENIE PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

A. S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:

 • prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov;
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • fitness centrá,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...)
 • prevádzky verejného stravovania.

Toto neplatí pre:

 1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
 2. Prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok podľa bodu B. tohto opatrenia.

 

B. S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti) 

 

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,
 • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
 • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení. 

 

Prevádzky taxislužieb:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu šál, šatka),
 • cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctva, kozmetika a pod.)

 •  zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov). 

 

Autoškoly

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice). 

 

Obchodné domy, nákupné centrá

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. 

 

C. Vymedzenie času nákupu pre osoby nad 65 rokov v potravinách a drogérii:

 • S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

 

D.  Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

 • Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín.
 • Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.  

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: "ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia"
 • zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 

 

KRST, POHREB, SOBÁŠ

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

ROKOVANIE ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

Povinnosť pri konaní ich zasadnutí:

 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam: V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii"
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: "Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko",
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom. 

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží:

 • hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži),
 • futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži),
 • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
 • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
 • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).

Všetky hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh hore uvedených súťaží musia prebiehať bez obecenstva. Protiepidemické podmienky, za ktorých musia tieto súťaže prebiehať uverejní na svojej stránke ÚVZ SR.  

 

OPATRENIE RÚŠKA

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Zákaz nosiť rúško v exteriéri sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

 

15. októbra 2020

MESTO DUNAJSKÁ STREDA REAGUJE NA ZHORŠENÚ EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU

Mesto Dunajská Streda reaguje na zhoršenú epidemiologickú situáciu, ako aj na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  platné od 15. októbra 2020.

Z toho dôvodu zavádza zvýšené opatrenia:

 • Klientske centrum na Mestskom úrade v Dunajskej Strede bude naďalej zabezpečovať všetky služby. Klienti budú vstupovať do priestoru podľa pokynu službukonajúceho pracovníka pri informačnom pulte, aby ich počet v miestnosti zodpovedal opatreniam ÚVZ SR.
 • Stránkové dni pre MsÚ  zostávajú nezmenené od  pondelka až piatok tým, že naďalej bude klientske centrum od 11.30 do 12.30 hodiny z dôvodu dezinfekcie priestoru  zatvorené.
 • Počas stránkových dní bude vstup osôb do budovy usmerňovaný pracovníkom na vrátnici v zmysle príkazu primátora mesta v súlade s  Opatrením ÚVZ SR.
 • Občanom odporúčame, aby pred návštevou úradu uprednostnili telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Kontakty na  zamestnancov MsÚ:   https://dunstreda.sk/kontakty
 • Spoločný stavebný úrad Vám týmto oznamuje, že osobné stretnutia sa uskutočnia len po predchádzajúcom telefonickom dohovore. https://dunstreda.sk/kontakty
 • Prosíme občanov, aby rešpektovali usmernenia pracovníka na vrátnici a vstupovali do budovy podľa jeho pokynov – v zmysle platných opatrení.

 

Ďakujeme.

 

 

11. október 2020

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:

(Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.)

RÚŠKA

 • Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
 • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY

 • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
 • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
 • Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 • Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
 • V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva
 • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Minister zdravotníctva Marek Krajčí SR: „Slovensko sa vydáva cestou Českej republiky, kde denne pribúdajú tisícky infikovaných na COVID-19. S našimi susedmi máme veľmi podobný vývoj krivky chorobnosti, z časového hľadiska sme za nimi približne dva týždne. V tejto chvíli musíme prijať razantnejšie opatrenia, aby sme krivku chorobnosti sploštili. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najmenej ťažkých priebehov ochorenia a hospitalizácii.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Opatrenia sme sprísnili v činnostiach, ktoré nie sú pre náš

každodenný život nevyhnutné, no v súčasnej situácii ich možno považovať za rizikové z pohľadu šírenia COVID-19. Aktuálna, zhoršujúca sa epidemiologická situácia si vyžaduje proaktívne a nie reaktívne kroky. Aby sme znížili riziko šírenia nového koronavírusu, potrebujeme znížiť mobilitu a stretávanie sa ľudí, čo navrhovanými prísnejšími opatreniami dokážeme zabezpečiť.“

Na opatreniach sa v súčasnosti pracuje a budú zverejnené po ich sfinalizovaní, najneskôr v stredu 14.10.2020. Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 500.

 

25. septembra 2020

Opatrenia RÚVZ v Dunajskej Strede s účinnosťou od 25.09.2020 od 18:00 hod. až do odvolania nariaďuje nasledovné:

A) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Dunajská Streda povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri súčasnom zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

B) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Dunajská Streda, povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe na oddeleniach nemocnice žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.

C) Podľa § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Dunajská Streda, povinní zabezpečiť klientovi zariadenia sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“) odber biologického materiálu na vyšetrenie SARS-CoV-2, v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po negatívnom laboratórnom výsledku na detekciu SARS-CoV-2.

D) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach nemocnice a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19.

E) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri súčasnom zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

F) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe v ZSS žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl.

G) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu v ZSS.

H) Podľa § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda pri nástupe klienta do ZSS povinní požadovať predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-CoV-2.

I) Podľa § 7 ods. 5 a 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov zabezpečiť očkovanie klientov ZSS proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám.

J) RÚVZ Dunajská Streda odporúča očkovanie proti chrípke všetkým zdravotníckym pracovníkom a všetkým zamestnancom ZSS.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

17. septembra 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenia s účinnosťou od  18. 9. 2020:

• prevádzky a hromadné podujatia  od 18. septembra:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf

• hranice  od 18. septembra:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf

 

16. septembra 2020

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:
Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov.

 • Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz. 
 • Účastníci športových kempov budú musieť mať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez príznakov respiračného ochorenia a budú musieť byť počas trvania kempu v spoločnej izolácii.
 • V okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, pandemická komisia odporúča zaviesť zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti a neorganizovať rodinné oslavy. Seniorom, chronicky chorým a ďalším rizikovým skupinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby sa dali zaočkovať proti chrípke a pneumokokom.
 • Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra, Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa
 • Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Malacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou
 • Zelené okresy: ostatné

Zároveň pandemická komisia navrhne Ústrednému krízovému štábu uzavrieť hranice s Ukrajinou. Taktiež odporúča občanom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do rizikových regiónov v Rakúsku (Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg), ČR (Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj a Plzenský kraj), Maďarsku (Budapešť, Fejér, Hajdú-Bihar a Pest) a Poľsku (Malopoľské vojvodstvo).

Od 1. októbra pandemická komisia navrhuje:

 • obmedzenie počtu účastníkov svadieb na 30 osôb
 • obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri a 100 v interiéri
 • v oranžových a červených okresoch na 100 osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

 

14. septembra 2020

NOVÉ OPATRENIA - POUŽÍVANIE RÚŠOK OD 14. 9. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. 

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7189/2020 vydané dňa 14. 9. 2020.

 

10. júna  2020

Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 krajín, ktoré odborné konzílium považuje z epidemiologického hľadiska za bezpečné. Okrem doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani na Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maltu, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať.

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia vedeli preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorému je potrebné sa hneď po príchode domov prihlásiť. Následne zotrvajú v domácej izolácii. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Ak bude negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Končí sa tak povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa.

Ďalšie uvoľňujúce opatrenia:

Vzhľadom na priaznivú situáciu sa od pondelka 15. júna ruší obmedzenie počtu detí v triedach materských škôl a základných škôl. Posledný júnový týždeň sa budú môcť na báze dobrovoľnosti vrátiť do škôl aj ostatné deti druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. V školách sa zároveň ruší aj povinné meranie teploty, či zákaz premiešavania detí.

Od stredy sa môžu otvoriť aj centrá voľného času a základné umelecké školy.

Otvárajú sa aj detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby.

V súvislosti s nosením rúšok v exteriéroch nastáva zmena. Rúška budú už len odporúčané vonku v prípade stretnutia cudzích ľudí vo vzdialenosti do 2 metrov. Vo vnútorných priestoroch, budú rúška naďalej povinné, napríklad v obchodoch, či hromadnej doprave. Na pracovisku bude nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň dva metre od seba. 

Menia sa aj pravidlá pre vnútorné priestory reštaurácií,  dvojmetrové  odstupy medzi stolmi alebo 10 metrov štvorcových na jedného zákazníka bude v rovine odporúčaní.

Obchody zostávajú naďalej v nedeľu zatvorené, tento deň zostáva ako sanitárny na dezinfekciu obchodov.

 

3. mája 2020

Pacienti opäť môžu prijímať návštevy

 V nemocniciach a  pobytových zariadeniach sociálnych služieb sa od dnešného dňa 12.00 h môžu opäť prijímať návštevy za stanovených podmienok. Umožnil to priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku, vzhľadom na to, že tzv. kĺzavý medián je už týždeň na nule.

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platí nasledovné:

1. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta/klienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

2. Povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, poskytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta/klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).

3. Prednostne podľa miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa a pod.), pri realizácii návštev vo vnútornom prostredí ich upraviť podľa miestnych podmienok. Pri návšteve vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virucídnym účinkom.

4. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

5. Konkrétne podmienky budú poskytovateľom dočasne upravené vo vnútornom predpise, v závislosti od charakteru prevádzky, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (čas, dĺžka trvania, miesto a pod.).

6. Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

Opatrenie ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

 

2. mája 2020

Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa od stredy 3. júna uvoľňujú ďalšie opatrenia. Ruší sa napríklad vyhradený čas  pre nakupovanie dôchodcov, zmierňujú sa opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a otvárajú sa vnútorné športoviská.

Rúška

Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

Hromadné podujatia

Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok.

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie, čím sa výrazne zvýši počet účastníkov na podujatí. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

Maximálny počet účastníkov hromadných akcií sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

Obchody a služby

Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.

Mení sa aj minimálna plocha na jedného zákazníka v prevádzkach, na jednu osobu je to 10 metrov štvorcových. Naďalej platí dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.

Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

Od stredy sa budú môcť otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.

V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla a oddelenie priestoru fóliou bude na báze dobrovoľnosti.

Od stredy tiež budú povolené návštevy na všetkých oddeleniach zdravotníckych zariadení za jasne definovaných podmienok.

Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Letné tábory

Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori,  personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami. Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.  

 

28. mája 2020

Od 3. júna 2020 sa otvárajú aj fitness centrá a ostatné vnútorné športoviská, vrátane plavární pre verejnosť. Cvičiť sa má bez rúška, využívať bude možné aj šatne a sprchy. Prevádzkovatelia budú evidovať zákazníkov pre prípadnú potrebu dohľadania kontaktov v prípade výskytu ochorenia a po každom cvičiacom zákazníkovi budú dezinfikovať zariadenia. 

Od 27. mája 2020 ďalšie zmeny:

Povinná karanténa ani predloženie negatívneho testu na COVID-19 sa nebude týkať  osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ak vycestujú na 48 hodín do: Poľska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska. (Doteraz to bolo 24 hodín).  Naďalej je však potrebné sledovať podmienky, ktoré tieto krajiny pri vstupe požadujú.

- menia sa aj pravidlá pre vnútorné prevádzky: budú si môcť vybrať, či budú uplatňovať pravidlo 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo 2-metrovú vzdialenosť medzi zákazníkmi alebo stolmi.
- prevádzky verejného stravovania budú môcť byť pre uzavretú spoločnosť otvorené aj po 22. hodine (napríklad svadby, pohreby). Prevádzkovateľ bude musieť uchovávať zoznam účastníkov akcií.
- sanitárny deň v nedeľu sa netýka: kín, divadiel, taxislužieb, atoškôl, stánkov ambulantného predaja, turistických informačných centier

Domáca smart karanténa – všetky potrebné aktualizované informácie na www.korona.gov.sk

Spustená je od 24. mája 2020 momentálne v testovacom režime len pre Android na hraničných priechodoch:
Rakúsko: Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee
ČR:  Drietoma - Starý Hrozenkov, Brodské - Břeclav,  Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov – Bíla Bumbálka
Maďarsko: Čunovo - Rajka, Šahy - Parassapusta, Milhost – Tornyosnémeti
Poľsko: Vyšný Komárnik – Barwinek, Trstená – Chyžné
Ukrajina: Vyšné Nemecké

Aplikáciu ekaranténa si môžu nainštalovať aj osoby, ktoré boli umiestnené v štátnej karanténe a 14-dňovú izoláciu dokončiť v domácom prostredí.
opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia2.pdf

 

20. mája 2020

Detské ihriská

Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu detských ihrísk, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

 • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),
 • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu

Otvorené sú detské ihriská:

 • detské ihriská v areáli základných škôl
 • Neratovické námestie 2144
 • Dunajská ulica – pri Lidl
 • Nová ves – pri bloku 5555
 • Radničné námestie
 • Trhovisko
 • Námestie SNP
 • Komunitné centrum Malé Blahovo
 • Ulica Gyulu Szabóa – pri futbalovom ihrisku
 • Jesenského ulica

OTVÁRACIA  DOBA  IHRISKA je od 10:00 do 19:00 hod.

Priestory detských ihrísk prevádzkovateľ priebežne dezinfikuje.

 

19. mája 2020

 Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa od stredy 20. mája 2020 spúšťa štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Otvárajú sa:

- obchodné centrá (okrem detských kútikov) – jeden zákazník na 15 metrov štvorcových
- kiná, divadlá, či hromadné podujatia do 100 ľudí.
- verejné stravovanie v interiéroch za rovnakých podmienok ako na vonkajších terasách (stoly 2 metre od seba, pri stole dve osoby, alebo rodičia s deťmi). Otváracie hodiny sa predlžujú do 22. hodiny.
- vnútorné priestory turistických atrakcií (s výnimkou botanických a zoologických záhrad)
- vonkajšie športoviská budú otvorené už pre všetky druhy športov, naďalej však bez šatní a obecenstva
- len pre športové kluby sa spúšťa prevádzka vnútorných plavární a športovísk
- tetovacie štúdiá, nastreľovanie náušníc, piercing

www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf

RÚŠKA:
- nebudú povinné v exteriéri pri odstupoch medzi ľuďmi nad päť metrov
- v interiéri budú naďalej povinné

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf

Od 21. mája na hraniciach zmena:

Povinná karanténa ani predloženie negatívneho testu na COVID-19 sa nebude týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ak vycestujú na 24 hodín do: Poľska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska.

Školy a škôlky od 1. júna 2020:
- otvárajú sa všetky ročníky škôlok a 1. až 5. ročník základných škôl, školských klubov
- v škôlke v triede najviac 15 detí, v škole najviac 20 detí
- návšteva školy dobrovoľná

Rozširuje sa okruh výnimiek z povinnej karantény:

Úrad verejného zdravotníctva SR od pondelka 18. mája rozširuje okruh osôb, na ktoré sa po prechode hraníc nebude vzťahovať povinná karanténa. Výnimky dostanú napríklad aj ľudia pracujúci v Rakúsku a  Českej republike vo vybraných oblastiach, osoby žijúce v domácnosti s pendlermi,  študenti, ktorí sa zúčastnia na tréningu v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku alebo Poľsku, či osoby, ktoré v susedných krajinách poskytujú neodkladnú starostlivosť svojim príbuzným. Opatrenie ÚVZ SR vstupuje do platnosti v pondelok 18. mája o 7.00 h.

Opatrenie ÚVZ SR:  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_statna_karantena_15_05.pdf

 

7. mája 2020

Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobn. „Pendleri“ pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Musia však mať potvrdenie o mieste výkonu zamestnania, resp. činnosti SZČO.

Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Svadby, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. 

Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom.  Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších.

Činnosť obchodov a prevádzok:

Predajne

Otvorené môžu byť všetky maloobchodné predajne s výnimkou stálych architektonických objektov, ktoré majú viac ako 35 prevádzok obchodov a služieb.

Obchodné centrá

V obchodných centrách môžu byť otvorené:

 • všetky predajne potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste
 • drogérie
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • predajne novín a tlačovín
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • výdajne e-shopov
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky verejného stravovania
 • pošty
 • pobočky bánk, poisťovní a leasingových služieb vrátane sprostredkovania týchto služieb
 • práčovne a čistiarne odevov
 • prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi
 • kvetinárstva

Služby

Naďalej sú zatvorené umelé aj prírodné kúpaliská, vnútorné športoviská, fitness centrá, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, detské jasle a škôlky, kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Nemôžu sa poskytovať ani rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť:

 • prírodné liečebné kúpele a liečebne na základe návrhu lekára
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva.
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže)
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad
 • vonkajšie turistické atrakcie
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.
 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre
 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky; táto podmienka sa nevzťahuje na deti
 • Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
 • Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov
 • Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko
 • Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19.

Opatrenia v reštauráciách:

Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:

 • Otvorené môžu byť iba vonkajšie terasy, zákazníci však môžu využívať hygienické zariadenia vnútri prevádzky
 • zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál
 • medzi stolmi musí byť odstup aspoň dva metre
 • za jedným stolom môžu sedieť najviac dvaja ľudia, alebo rodičia s deťmi
 • personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky
 • po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu
 • otvorené môžu mať od 6:00 do 20:00
 • V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,
 • umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky),
 • ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania odporúčame nevykonávať.
 • Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky. Ak prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.

Opatrenia pre hotely a ubytovne:

 • môžu ubytovávať aj krátkodobo, avšak len v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC
 • po každom ubytovanom hosťovi musí byť izba voľná minimálne 24 hodín
 • zatvorené musia byť wellness a fitness centrá, bazény a iné vnútorné priestory voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení
 • jedlo sa nesmie podávať vo vnútorných priestoroch (hotelových reštauráciách, jedálňach), možná je však donáška jedla na izbu

Opatrenia pre taxislužby:

 • vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dvaja
 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá

Služby starostlivosti o ľudské telo:

 • zamestnanci týchto prevádzok musia mať tvárový štít, to sa netýka zamestnancov solárií
 • medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky
 • zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško

Autoškoly:

 • teoretickú výučbu je treba zabezpečiť dištančným spôsobom
 • pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška
 • po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút

Knižnice:

 • pracovníci knižníc musia pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou odložiť na 24 hodín

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.
 • Čerpacie stanice
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • Prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • Prevádzky donáškových služieb
 • Prevádzky ubytovacích zariadení
 • Prírodné liečebné kúpele a liečebne poskytujúce starostlivosť na základe návrhu lekára
 • Vonkajšie športoviská
 • Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • Vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad
 • Vonkajšie turistické atrakcie
 • Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene

Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov")
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé "detské jasle").

Služby naďalej môžu poskytovať zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

Otvorené môžu byť:

 • Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. 

Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky za určených podmienok.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky za vymedzených podmienok.

Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. 

Seniori

 • Od pondelka do piatka je v predajniach potravín a drogérií od 9:00 do 11:00 vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19. Dôrazne vyzývame seniorov, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.
 • Žiadame seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

 

05. mája 2020

Od stredy 6. mája by sa malo otvoriť: ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb), po odchode hostí musí byť izba 24 hodín voľná. Za stanovených podmienok sa otvoria: kaderníctva, pedikúry, manikúry, pribudnú aj holičstvá, kozmetika a soláriá, ďalej vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba (oddelený priestor a bez klimatizácie v zadnom priestore), bohoslužby a svadby. Zároveň sa pripája aj pôvodne plánovaná tretia fáza: otvorenie ďalších obchodov a služieb bez obmedzenia čo sa týka rozlohy (okrem obchodných centier), verejné stravovanie - vonkajšie terasy (za stanovených podmienok – okraje stolov vzdialené dva metre od seba, pri jednom stole maximálne dvaja ľudia, dezinfekcia po každom zákazníkovi, na toaletách pre zákazníkov každú hodinu dezinfekcia dotykových plôch, k dispozícii dezinfekcia na ruky, jednorazové utierky, zákaz sušičov rúk). K dispozícii budú aj rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene podľa podmienok. 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že naďalej budú platiť prísne hygienické opatrenia v prevádzkach – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi,  na jednu osobu v prevádzke musí pripadať 25 metrov štvorcových. Zároveň premiér Matovič avizoval sprísnenie kontroly dodržiavania opatrení. Okrem toho sa sprísňuje tzv. kĺzavý medián, podľa ktorého sa bude riadiť otváranie a zatváranie obchodov. Znižuje sa z terajších 150 na 50, čo znamená, že pri 12-násobnom zhoršení situácie sa opatrenia spomalia.

 

29. apríla 2020

„Pendleri“ nebudú potrebovať negatívne testy na koronavírus

Keďže epidemiologická situácia u nás a okolitých krajinách je relatívne priaznivá, Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že tzv. pendleri v okruhu 30 km od hraníc nebudú potrebovať pri prekročení hraníc negatívne testy na COVID-19. Hranice budú môcť prekračovať aj so svojimi deťmi a neplnoletými rodinnými príslušníkmi. Informoval o tom dnes hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Výnimku zo štátnej karantény zároveň dostanú zdravotnícki pracovníci a opatrovatelia pracujúci v ČR -  Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom, Olomouckom kraji, ako aj v Rakúsku - v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland. Ide o ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa. Zároveň budú potrebovať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Toto opatrenie má platiť od 1. mája.

Ďalšie opatrenia Ústredného krízového štábu hlavný hygienik oznámi v stredu.

22. apríla 2020

NOVÉ OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA platné od 22. 4. 2020 - v prílohe: NOVÉ OPATRENIA ÚVZ OD 22. APRÍLA 2020

 NÁKUPNÝ ČAS PRE SENIOROV NAD 65 ROKOV SA MENÍ

S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok okrem lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne a čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.


21. apríla 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR  nariadil nasledovné opatrenie: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prirode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimáIne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomá vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytim hornych dychacich ciest je potrebné:

 • umyt' ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
 • pri nasadení je potrebné si zakryt' nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Týmto opatrením sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020.

Celé znenie Opatrenia ÚVZ SR: OPATRENIE PRE NOSENIE RÚŠOK


20. apríla 2020

Na Slovensku by sa mohli od stredy 22. apríla otvoriť viaceré obchodné prevádzky a služby do 300 metrov štvorcových, vonkajšie športoviská, zariadenia dlhodobého ubytovania, či vonkajšie trhoviská za prísne stanovených podmienok. Zároveň by sa mali zmeniť otváracie hodiny určené prednostne pre dôchodcov – od pondelka do piatku od 9. do 11. hodiny. Predpokladá to plán pod názvom „Niečo za niečo,“ o ktorom ešte musí rozhodnúť Ústredný krízový štáb, informoval premiér Igor Matovič.

Plán „Niečo za niečo“, na príprave ktorého sa podieľalo konzílium odborníkov, je rozdelený na štyri fázy. Prvá by sa mala začať 22. apríla. Najskôr by malo dôjsť k otvoreniu:
- prevádzok do 300 metrov štvorcových
- prevádzok verejného stravovania – výdajom stravy cez okienko
- vonkajších športovísk: musí ísť o bezkontaktný šport , bez šatní a WC, bez obecenstva
- zariadení dlhodobého ubytovania, bez spoločného stravovania
- vonkajších trhovísk za presne určených podmienok
- predajní automobilov a autobazárov

Do ďalších fáz sa dostaneme podľa toho, ako zvládneme tú prvú skúšku,“ uviedol premiér Igor Matovič. Zdôraznil však, že to bude platiť len vtedy, ak po prvej fáze nebude nárast nových prípadov, alebo to bude v únosnej miere. Ak sa však bude nákaza šíriť rýchlo, prevádzky sa zatvoria. Ďalšie fázy by mali nasledovať v dvojtýždňových intervaloch. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

Naďalej musia platiť prísne hygienické pravidlá ako nosenie rúšok, dvojmetrové rozostupy medzi ľuďmi, 25 metrov štvorcových na jednu osobu, dezinfekcia rúk a vetranie priestorov.

V prípade úspechu 1. fázy môžu nasledovať ďalšie.

V 2. fáze by sa otvorilo ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb), za stanovených podmienok - kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba, detské kluby do 10 rokov, bohoslužby a svadby.

V 3. fáze by nasledovali obchody a služby do 1000 metrov štvorcových, verejné stravovanie – vonkajšie terasy, masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice a výstavní siene podľa podmienok.

V 4. fáze by to mohli byť kiná, divadlá, kúpaliská, hromadné podujatia, obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia, ubytovanie.


17. apríla  2020

ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU OD SOBOTY 18. 4. 2020

Od soboty 18. apríla 2020  bude núdzový stav v rezorte zdravotníctva rozšírený aj na ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Podľa tohto rozhodnutia sa núdzový stav rozširuje s účinnosťou od 18. apríla 2020 o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 dochádza aj k reprofilizácii ambulantnej sféry a k zriaďovaniu tzv. covid ambulancií pre suspektných alebo infikovaných pacientov.
„Potrebujeme využiť našich lekárov, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Boli sme požiadaní ministerstvom vnútra, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť v karanténnych strediskách, kde je nedostatok lekárov,“ objasnil ďalšie okolnosti M. Krajčí. Pri väčšom náraste počtu infikovaných pacientov dôjde k mobilizácii ambulantného sektora. „Budú to zabezpečovať vyššie územné celky tým, že dajú cez okresné úrady žiadosť na mobilizáciu subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorými budú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
V súvislosti s vysokým vekovým priemerom lekárov v ambulantnej sfére je dôležitou informáciou, že núdzový stav sa nevzťahuje na lekárov vo veku nad 65 rokov.

Uznesenie vlády SR o vyhlásení rozšíreného núdzového stavu: Rozšírený núdzový stav - Uznesenie vlády SR.


07. apríla 2020

Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod.  do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.

Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na: 

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

 

Vláda zároveň podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.


6. apríla 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.


31. marca 2020

VLÁDA SR VYHLÁSILA NÚDZOVÝ STAV

- zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou: potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a odťahových služieb, či pohrebných služieb, očných optík, leasingových služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov, záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu, železiarstiev, predajní farby-laky.
- zakazuje sa aj prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania
Od 30. marca zavedenie prísnejších hygienických podmienok v obchodných prevádzkach :
- povinné používanie ochranných rúšok
- pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
- v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
- jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových
Od 9-12 hod platí prednostné nakupovanie pre seniorov nad 65 rokov a v nedeľu sú obchody zatvorené.
- Povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu.

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/

- núdzový stav platí pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby vykonali kroky smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých odloženie neohrozí život a zdravie

Opatrenie MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?opatrenie-ministra-zdravotnictva-sr-18-3-2020

Ústredný krízový štáb SR a ÚVZ SR zároveň odporúča:
- občanom obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru.
- samosprávam a prevádzkovateľom dopravy zakázať vstup do ich priestorov bez prekrytia dýchacích ciest

NAĎALEJ PLATIA AJ ĎAĽŠIE MIMORIADNE OPATRENIA: 

- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, výnimku majú vodiči nákladnej kamiónovej dopravy
- od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia,
- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi,
- na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, alebo platným pasom
- neodporúča sa cestovanie do zahraničia
- zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie vnútroštátnej,
- lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch
- zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch

Ďalšie informácie na webovej stránke:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19


28. marca 2020

Prísnejšie hygienické podmienky v obchodoch, viac prevádzok otvorených

Ústredný krízový štáb SR rozhodol o sprísnení hygienických podmienok v obchodných prevádzkach. Za týchto sprísnených podmienok bude možné otvoriť okrem potravín a drogérií aj ďalšie prevádzky, ako napríklad očné optiky, záhradníctva, galantérie, železiarstva, farby laky a ďalšie. Informoval o tom premiér Igor Matovič.

Vo všetkých otvorených prevádzkach bude povinné používanie ochranných rúšok. Povinná bude dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice, čo musia zabezpečiť jednotlivé obchodné prevádzky. Musia sa postarať aj o to, aby v radoch boli aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi. Zároveň musia prevádzkovatelia zabezpečiť, aby sa v ich priestoroch výrazne nenahromadili ľudia - jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových. Meranie telesnej teploty v prevádzkach nie je povinné, zostalo v rovine odporúčania. Minister zdravotníctva Marek Krajčí doplnil, že kto nebude vedieť tieto podmienky splniť, neotvorí.

Za týchto podmienok bude možné od pondelka aj otvorenie: očných optík, leasingových služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov, záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu, železiarstiev, predajní farby-laky. Toto opatrenie sa týka menších prevádzok, nie veľkých nákupných centier.

Čas od 9. do 12. hodiny je v obchodoch určený prednostne pre ľudí nad 65 rokov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou.

Obchody budú v nedeľu zatvorené. Hlavný hygienik Ján Mikas doplnil, že pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie môžu zostať otvorené.


27. marca 2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

      V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

     Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:

- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,

- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

     ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.

      Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov).

     Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.

     Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne.


24. marca 2020

Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania)

zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). 

vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).

dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania).

 • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
 • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Prílohy

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020.pdf


23. marca 2020

NOVÉ VLÁDNE OPATRENIA  vyhlásené predsedom vlády SR Igorom Matovičom dňa 23. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov, denné stacionáre uzavrú svoju činnosť.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia.
 • Nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné.
 • Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa.
 • Obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov – od 9. do 12. hod.
 • V obchodoch je povinné dodržiavanie dvojmetrového rozstupu v rade.
 • Povinné meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia od 30. marca 2020.
 • Zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl.
 • Policajti i vojaci budú prítomní v zdravotníckych zariadeniach, kde vznikajú problémy.
 • Pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom.
 • Zákaz vývozu potrebných liekov mimo Slovenskej republiky.
 • Posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov.
 • Vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku.
 • V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch.
 • Vláda SR vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín.
 • Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 • Štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Vláda SR nakúpi 200 000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty.
 • Výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov.
 • Nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla 2020.
 • Exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla 2020.
 • RTVS má každý deň o 18. h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti.
 • Bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov.
 • Zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.

16. marca 2020

Dňa 16.3.2020 primátor mesta opätovne zvolal zasadnutia Krízového štábu mesta Dunajská Streda, v súvislosti so zavedením opatrení  na zamedzenie  šírenia ochorenia  COVID-19 .

Boli prijaté nasledovné opatrenia:

s účinnosťou od 16. marca 202 / s okamžitou platnosťou) až do odvolania

- prerušuje sa prevádzka mestskej hromadnej dopravy

- zakazuje sa návšteva verejne prístupných detských ihrísk

- zakazuje sa návšteva verejne prístupných športových ihrísk vrátane školských ihrísk

Od 16.03.2020 bude klientske centrum  otvorené pre verejnosť počas stránkových dní od 8.00 do 11.00 hodiny so zákazom vstupu bez použitia ochranných prvkov, ako napr. rúška, šálu, šatky, či inej vhodnej alternatívy.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 16. marca 2020

A. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • taxislužieb v prípade, ak neprevážajú ľudí, ale len tovar,
 • autoservisov, odťahových služieb a pneuservisov. 

B. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C. S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode A.

D. Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom predmetného opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 20 000 eur.
Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D je podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur.


13. marca 2020

ŠKOLSTVO

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú školy a školské zariadenia zatvorené do 29. 3. 2020.

SOCIÁLNA OBLASŤ

V Zariadení pre seniorov od 7.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev klientov Zariadenia. Zákaz bol vydaný v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ruší sa výdaj stravy pre cudzích stravníkov (možnosť odoberanie obedov do obedárov) zo Zariadenia pre seniorov od 14.3.2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky Jedálne pre dôchodcov, Denného stacionára, Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (detské jasle) a Mestského klub dôchodcov trvá naďalej, do odvolania.

MESTSKÝ  ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

Žiadame klientov a návštevníkov Mestského úradu, aby zvážili svoju návštevu na Mestskom úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame občanov, aby do kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť, počet klientov v kancelárii prvého kontaktu je limitovaný na maximálne 5 klientov naraz.

V ostatných kanceláriách úradu platí zákaz prijímania návštev, zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom poskytujú telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.

                V pokladni mestského úradu platí zákaz prijímania úhrad platieb v hotovosti.

Pri vchode MsÚ je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie k vybavovaniu (na obálku uveďte meno pracovníka, prípadne odbor a svoje kontakty).

ŠPORT A KULTÚRA

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy naďalej trvá.

                Zatvorili sa kultúrne inštitúcie a objekty na športovanie.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zakazuje okrem iných prevádzka týchto zariadení:

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovno-športové zariadenia ,
 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením;
 • welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení;
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská;
 • rekondičné pobyty.

 

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod.

do 20:00 hod.

V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

Termín: od 13.03.2020 do odvolania

Úplné znenie Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 je zverejnené na stránke www.uvzsr.sk.

 

KOSTOLY

Verejné katolícke bohoslužby, evanjelické Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV, bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nekonajú až do odvolania.

 

NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice Dunajská Streda platí od 6. 3. 2020 až do odvolania zákaz návštev.

 

Prosíme všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, disciplinovane a k prijatým opatreniam pristupovali s plnou vážnosťou. Všetky obmedzenia majú prispieť k zamedzeniu šírenia koronavírusu.


11. marca 2020

Mestský úrad Dunajská Streda žiada klientov a návštevníkov Mestského úradu, Hlavná 50/16, aby zvážili svoju návštevu na  úrade,  a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

Doteraz nebol na území mesta identifikovaný žiaden nakazený občan a ani nemáme žiadne nahlásené prípady možného ochorenia. Naším cieľom je zaviesť preventívne opatrenia v súlade s nariadeniami vyšších štátnych orgánov.

Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prebieha zvýšená sanitácia.

 

ŠKOLSTVO

Primátor mesta Dunajská Streda vyzval školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na zavedenie preventívnych opatrení:

 • zabezpečiť v školách teplú vodu a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • sledovať zdravotný stav detí a žiakov a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov, 
 • upozorňovať a vyzývať žiakov na prísne dodržiavanie všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
 • zintenzívniť hygienický filter v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda,
 • zabezpečiť zvýšené hygienické opatrenia v školských jedálňach,
 • sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ.

Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle  usmernenia Ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu platí povinnosť zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR.

Školám boli posunuté informácie o rušení niektorých okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží.

Mesto preventívne zatvára telocvične základných škôl pre verejnosť.  

Na základných školách sa môžu uskutočniť len tie záujmové krúžky, ktoré navštevujú výlučne žiaci danej základnej školy.

Z dôvodu minimalizovania rizík v Centre voľného času sú do 23.3.2020 pozastavené činnosti športových krúžkov a krúžkov, ktoré sa konajú v miestnostiach Centra voľného času na adrese Smetanov háj.

Z preventívnych opatrení na Základnej umeleckej škole sa do 23.3.2020 uskutočňujú len vyučovacie hodiny individuálne, t. j. spev a hra na hudobnom nástroji.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sú všetky opatrenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasielané školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

SOCIÁLNA oblasť

Zariadenia poskytujúce sociálne služby boli vyzvané na zavedenie preventívnych odporúčaní:

 • zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby,
 • informovanie a poučenie klientov aj zamestnancov o zvýšenej potrebe dodržiavania preventívnych opatrení
 • obmedzenie skupinových aktivít v spoločných priestoroch,
 • zvýšenie nákupu a zásob umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • obmedzenie návštevných hodín

Od 7.3.2020 platí až do odvolania zákaz návštev klientov Zariadenia pre seniorov. Zákaz bol vydaný v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 8.3.2020 bol v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uzatvorený Mestský klub dôchodcov.

Z Jedálne pre dôchodcov na Komenského ul. 359/33 odoberanie stravy od 10.3.2020 (utorok) je možné len do obedára, nie je možné skonzumovať stravu na mieste v jedálni. Podobné opatrenie bolo zavedené v Zariadení pre seniorov od 7.3.2020.

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom. Odporúčaný postup bol zaslaný poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

ŠPORT A KULTÚRA

Primátor mesta Dunajská Streda s účinnosťou od 9.3.2020, od 12.00 hod do odvolania prikázal zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí v uzavretom priestore, ktoré organizuje mesto Dunajská Streda alebo organizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Dňa 10.3.2020 bol zverejnený zákaz všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.3.2020 do 23.03.2020 v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára a Galéria SMU

Dodržujú  zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.3.2020 do 23.03.2020 v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Športová hala

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je Športová hala do 23.3.2020 pre verejnosť zatvorená.

MHD

Prebieha dezinfekcia vozidiel mestskej hromadnej dopravy, nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie zo strany SAD Dunajská Streda.

Mestský úrad Dunajská Streda

Žiadame klientov a návštevníkov Mestského úradu, aby zvážili svoju návštevu na Mestskom úrade a aby uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom emailu.

Žiadame, aby povinná osoba pri plnení finančných záväzkov voči samospráve uprednostnila úhrady prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke.

ŽO Múzeum

Múzeum ruší návštevy organizovaných skupín a plánované aktivity do 23. marca 2020.

Žitnoostrovská knižnica

Do odvolania ruší všetky hromadné podujatia v knižnici a na školách, ďalej pozastavuje internetovú službu pre verejnosť a nepovoľuje sa prezenčné štúdium v čitárni knižnice.

Kostoly

Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku po zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí rozhodla tak, že Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať do odvolania.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku požiadala vedenie cirkevných zborov, aby do 23. marca 2020 zrušili bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity.

Cintoríny

Vo všetkých domoch smútku prebieha zvýšená dezinfekcia spoločných priestorov.

Nákupné strediská

Primátor mesta požiadal riaditeľov a prevádzkovateľov obchodných domov, nákupných stredísk a centier o zvýšenú dezinfekciu nákupných vozíkov a košíkov v obchodoch.

Nemocnica Dunajská Streda

Na lôžkových oddeleniach Nemocnice Dunajská Streda platí od 6. 3. 2020 až do odvolania zákaz návštev.

 

Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

 

Ďalšie odporúčania nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Cookies