CULTACROSS 1601/1.1/041

CULTACROSS 1601/1.1/041

Stavebné práce termálneho kúpaliska sa blížia ku koncu

Stavebné práce revitalizácie jazera sa začínali na jar v roku 2019. Projekt Cultacross (SKHU / 1601 / 1.1 / 040) sa uskutoční v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, v ktorom sú partneri EZÚS Arrabona, mesto Dunajská Streda a mesto  Győr. Cieľom projektu je lepšie využívanie bohatého kultúrneho dedičstva regiónu a mesta Győr a Dunajská Streda prostredníctvom rozvoja kultúrneho repertoáru, pričom sa spolieha na inovatívnu spoluprácu medzi miestnymi umelcami, osobami s rozhodovacou právomocou, občianskou spoločnosťou, podnikateľmi a zvyšovaním úrovní už existujúcich služieb s menšími investíciami do infraštruktúry, rozvojom existujúcich zariadení.
V prípade mesta Dunajská Streda  sa rozvoj infraštruktúry týka výstavby  52 metrov dlhého, 3 m širokého dreveného mostu, ktorý spája pobrežie s takmer pol hektárovým ostrovom uprostred jazera. Ďalším dôležitým zariadením je zastrešené vodné javisko s hexagonálnym pôdorysom, kde vítajú divákov na  rôzne programy, koncerty a vystúpenia. Oproti javisku sa vybuduje hľadisko pre 190 ľudí.
V súčasnej fáze výstavby bolo jazero očistené, vytvorilo sa koryto rieky a uskutočnilo sa aj rozmiestnenie skál. Most a javisko boli počas leta upevnené drevenými piliermi a vytvorili sa aj nosné konštrukcie, elektrické káble boli rozťahané a dokončila sa aj kanalizácia. Práce stále prebiehajú a javisko s výnimkou strešnej konštrukcie možno považovať za ukončené. Kladenie zámkovej dlažby tiež ide dobrým tempom, polovica drevenej dlažby terasy je tiež dokončená. Vyrábajú sa aj prvky mostu, práce prebiehajú aj na výstavbe hľadiska.
Hoci projekt bude oficiálne ukončený 31. decembra 2019, očakáva sa, že hlavné prvky  budú dokončené už do konca augusta.

CULTACROSS 1601/1.1/041

Zahájenie stavebných prác

Dňa 16. apríla 2019 bolo úspešne dokončené verejné obstarávanie pre projekt Cultacross, kód projektu SKHU/1601/1.1/041, v rámci ktorého prebieha revitalizácia jazera v Thermalparku. Víťazným uchádzačom verejného obstarávania sa stala spoločnosť LATTI – EXTRA spol. s.r.o. Stavebné práce boli zahájené dňa 17.04.2019.

CULTACROSS 1601/1.1/041

V termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede sa začínajú stavebné práce

Rozsiahle stavebné práce sa uskutočnia v rámci projektu Cultacross (SKHU / 1601 / 1.1 / 04), na ktorý EZÚS Arrabona  na jeseň  roku 2016 podala návrh, ktorá sa stala úspešnou. K rozvoju môže dôjsť pomocou  prioritnej osy „Príroda a kultúra“ vyhlásenou v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu s názvom "Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestom Győr a Dunajská Streda" je 974 201, 71 €. Projekt sa uskutoční  vo forme konzorcie, kde EZÚS Arrabona je vedúci partner a mesto Dunajská Streda a  Győr sú ďalšími partnermi projektu.
Cieľom projektu je lepšie využívanie bohatého kultúrneho dedičstva regiónu a mesta Győr a Dunajská Streda prostredníctvom rozvoja kultúrneho repertoáru, pričom by sa spoliehali na inovatívnu spoluprácu medzi miestnymi umelcami, osobami s rozhodovacou právomocou, občianskou spoločnosťou, podnikateľmi a zvyšovaním úrovní už existujúcich služieb s menšími investíciami do infraštruktúry, rozvojom existujúcich zariadení.
V prípade mesta Dunajská Streda  sa rozvoj infraštruktúry týka revitalizácie jazera v kúpeľnom areáli, zatiaľ čo v meste Győr  boli zakúpené drevené domy, ktoré sa dajú využiť v rámci kultúrnych podujatí. Jazero v kúpeľnom areáli sa zatiaľ nevyužívalo, ale s revitalizáciou by chceli odhaliť jeho rekreačný potenciál  a spestriť ponuku termálneho parku. Stavba sa začala s terénnou úpravou, po ktorej nasledovala výstavba  52 metrov dlhého, 3 m širokého dreveného mostu, ktorý spája pobrežie s takmer pol hektárovým ostrovom uprostred jazera. Ďalším dôležitým zariadením je zastrešené vodné javisko s hexagonálnym pôdorysom, kde vítajú divákov na  rôzne programy, koncerty a vystúpenia. Oproti javisku sa vybuduje hľadisko pre 190 ľudí.
Kultúrne a rekreačné programy môžu byť dobre prepojené v rámci cezhraničnej spolupráce, keďže mesto Győr a Dunajská Streda  sú veľmi blízko pri sebe. Győr sa môže pochváliť aktívnym kultúrnym životom v regióne, zatiaľ čo Dunajská Streda ponúka bohaté outdoorové programy. Workshopy, ktoré organizuje EZÚS Arrabona, budú sprevádzať celý projekt, čo bude mať za následok špecifickú turistickú atrakciu v meste Győr a Dunajská Streda, pomocou čoho sa kultúrne programy dostanú do popredia. K propagácii tohto produktu prispieva vývoj a príprava spoločného informačného systému, spoločnej IT platformy, publikácie v online a v tlačenej forme. Miesta bohaté v pamiatkach alebo v programoch priťahujú do tejto oblasti viac turistov, narastie počet ubytovaných hostí,  čo má pozitívny vplyv na jednotlivé hospodárske sektory (pohostinstvo, cestovný ruch, obchod).
Projekt bude oficiálne ukončený 31. decembra 2019.
Celkový rozpočet projektu: 974 201, 71 €
Doba trvania projektu: 24 mesiacov
Príspevok z ERDF je: 828 071, 44 €
Štátny príspevok: 97 420, 16 €
Celkový rozpočet EZÚS Arrabona v projekte: 230 836, 04 €
Vlastné spolufinancovanie (5%)  EZÚS Arrabona v projekte: 11 541, 8 €
Celkový rozpočet mesta Dunajská Streda: 466 144 €
Vlastné spolufinancovanie (5%) mesta Dunajská Streda v projekte: 23 307,2 €
Celkový rozpočet mesta Győr v projekte: 277 221,67 €
Vlastné spolufinancovanie (5%) mesta Győr v projekte: 13 861, 08 €

Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda
Arrabona EGTC podala svoju žiadosť o dotáciu pre konzorcium miest Győr a Dunajská Streda v rámci Programu spolupráce Slovensko - Maďarsko INTERREG V-A, prioritnej osy 1 Príroda a kultúra, špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti,  na projekt s názvom: Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda – CULTACROSS.
Špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Termín podania žiadostí: 2. november 2016
Kód projektu: SKHU/1601/1.1/041
Skratka názvu projektu: CULTACROSS
Celkový rozpočet projektu: 974 201, 71 €
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Pravdepodobný termín rozhodnutia o podpore: máj 2017
Spoluúčasť ERDF vo výške: 828 071, 44 €
Štátny príspevok vo výške: 97 420, 16 €
Celkový rozpočet Arrabona EGTC v projekte: 230 836, 04 €
Spoluúčasť Arrabona EGTC (5%) v projekte: 11 541, 8 €
Celkový rozpočet Dunajskej Stredy: 466 144 €
Spoluúčasť Dunajskej Stredy (5%) v projekte: 23 307,2 €
Celkový rozpočet Győr MJVÖ v projekte: 277 221,67 €
Spoluúčasť Győr MJVÖ (5%) v projekte: 13 861, 08 €
Úlohy Arrabona EGTC v projekte: V prípade úspešnosti projektu Cultacross bude  Arrabona EGTC plniť v rámci cestovného ruchu a kultúrnej spolupráce medzi dvomi mestami  aktívnu koordináciu a organizáciu. V rámci toho v spolupráci s odborníkom v oblasti cestovného ruchu založí Akčnú Kultúrnu Skupinu, ktorej členmi budú predstavitelia najvýznamnejších umeleckých a kultúrnych inštitúcií Győru a Dunajskej Stredy spolu s odborníkmi na cestovný ruch z EGTC. Ako výsledok úspešnej činnosti KACS a odbornej podpory EGTC vznikne medzi dvoma partnerskými mestami aktívna, pestrá paleta programov, ktorých cieľom bude, aby návštevníci prichádzajúci do regiónu spoznali možnosti, ktoré obe mestá ponúkajú,  tu strávili čo najdlhší čas. Pod organizáciou Arrabona EGTC bude celý projekt sprevádzaný dohľadom, výsledkom bude konkrétna turistická atrakcia v spolupráci dvoch miest - Győr a Dunajská Streda, hlavne ponuka kultúrnych programov. Na propagáciu tohto produktu vznikne systém ponuky, a to online či ako printové formáty, navrhne a vytvorí sa IT platforma. Okrem už spomínaných úloh poskytne Arrabona EGTC povinný manažment, respektíve bude riešiť mediálne úlohy počas trvania projektu.
Stručné zhrnutie projektu: Spoločnou výzvou pre partnerov projektu je nárast počtu návštevníkov regiónu a predĺženie doby ich zotrvania. Hlavným cieľom projektu je lepšie využitia bohatého kultúrneho dedičstva Győru, Dunajskej Stredy a regiónu. Cieľom projektu je aj zvýšenie úrovne existujúcich služieb krok za krokom malými investíciami  do infraštruktúry, či rozširovaním existujúcich  zariadení. Ako výsledok projektu spestríme súčasnú kultúrnu a festivalovú ponuku rozšírením programov dvoch miest o spoločné. Akčná skupina vzniknutá v rámci projektu vypracuje spoločný akčný plán kultúrnych podujatí, čím ich pomôže zviditeľniť a ponuku aj rozšíriť. Prvý alebo posledný deň tradičného kultúrneho podujatia sa uskutoční v partnerskom meste, ktoré má menej skúsenosti, čím sa odovzdá praktická skúsenosť. Kultúrne podujatia budú medzi dvoma partnerskými mestami „cestovať“, aby sa takto rozširovala a spestrila ponuka. Pod vplyvom týchto aktivít bude narastať počet návštevníkov regiónu a dĺžka ich pobytu (čo sa odrazí na počte pobytových  dní). Obe mestá budú v rámci projektu hostiť každoročne viac väčších či menších podujatí. Kultúrne a voľnočasové programy sú v rámci cezhraničnej spolupráce dobre spojiteľné, keďže Győr a Dunajská Streda ležia reálne blízko seba. Győr sa v regióne môže pýšiť bohatým kultúrnym životom, kým Dunajská Streda ponúka množstvo exteriérových programov. Prepojenie kultúrneho života a prírodného dedičstva bude účinnou propagáciou viac vyhľadávané širšou vrstvou ľudí. Spolu s nárastom návštevnosti regiónu bude pravdepodobne narastať aj zamestnanosť, životná úroveň domácich obyvateľov, čo bude predstavovať silnejšie puto k regiónu.
www.skhu.eu
"Obsah tejto podstránky nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie."