Informácie o Vernostnej karte a o trvalom pobyte

Mestské správy

Prihlásenie nájomníka bytu na trvalý pobyt mu nezakladá nijaké právo k bytu, v ktorom má nahlásený trvalý pobyt a má len evidenčný charakter.

Ak nájomný vzťah k bytu skončí, a bývalý nájomník sa neprihlási na trvalý pobyt na novú adresu pobytu, kde sa v skutočnosti zdržiava, vlastník bytu môže požiadať referát evidencie obyvateľstva mestského úradu, aby zrušil bývalému nájomníkovi trvalý pobyt. K tomu je potrebné navštíviť mestský úrad a vyplniť  príslušný formulár, ktorý je možné stiahnuť aj z webovej stránky mesta: https://dunstreda.sk/tlaciva.

Takto odhlásený bývalý nájomník sa potom stáva „papierovým bezdomovcom". Miestom jeho trvalého pobytu sa stáva mesto Dunajská Streda.

Výhody poskytované mestom Dunajská Streda obyvateľom mesta sú podmienené trvalým pobytom osoby, preto mestský úrad žiada vlastníkov bytov, ktorí svoje byty prenajímajú, aby udelili nájomníkom súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt.

Jednou z najväčších výhod prihlásenia sa na trvalý pobyt v meste Dunajská Streda je bezplatné parkovanie na sídliskách, ako aj v centre mesta za podmienok uvedených vo všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda o podmienkach dočasného parkovania na území mesta Dunajská Streda.

Len osoba, ktorá má trvalý pobyt v meste Dunajská Streda môže byť držiteľom Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, ktorá oprávňuje obyvateľa na ďalšie zľavy napríklad pri nákupe vo vybraných predajniach, pri vstupe na termálne kúpalisko, na umelú ľadovú plochu, v materských školách, v školskom klube detí, v centre voľného času, v školských jedálňach a v dennom stacionári.