Mesto prevencie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Prevencia pre bezpečnejší internet

Súčasťou európskeho programu na podporu pre bezpečnejší internet je Deň pre bezpečnejší internet, každoročne 9. februára. Cieľom dňa je upriamiť pozornosť na bezpečné používanie internetu a komunikačných prostriedkov, ďalej na riziká internetu a sociálnych sietí. Pri tejto príležitosti preventistka Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede Sabina Baloghová prednášala v štyroch ZŠ okresu, medzi nimi aj na ZŠ v Smetanovom háji. Upozornila žiakov na nebezpečenstvá internetu. Hovorila aj o trestnej činnosti páchanej na deťoch "online", ďalej deťom poradila, ako sa nestať obeťou prostredníctvom internetu.
Zároveň je dôležité, aby si aj rodičia uvedomili nebezpečenstvá, ktoré číhajú na deti cez internet. Čoraz viac rodičov a pedagógov zisťuje, že tieto problémy sami nedokážu riešiť. V tomto im môžu pomáhať služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dunajskej Strede, kde mladých ľudí informujú psychologičky a v prípade potreby im aj pomáhajú. 

Mesto prevencie

 

Aj Dunajská Streda sa zapojí do celoštátneho programu pod názvom Mesto prevencie. Projekt slúžiaci na potlačenie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov kráča ako štafeta z mesta do mesta, naposledy prišla z Galanty do Dunajskej Stredy. Pomyselnú štafetu prevzala delegácia na čele s viceprimátorom Zoltánom Horváthom v Galante. Cieľom celoročného projektu je, aby výchova k zdravému spôsobu života čo najviac rezonovala aj v MŠ a ZŠ. Tento program na úseku prevencie mobilizuje sily, ktoré sa týkajú dorastajúcich generácií. Základnou podmienkou a zárukou budúcnosti a rozvoja mesta je práve generácia, na ktorú sa sústreďuje tento program prevencie. Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu kordinuje projekty, ktoré zviditeľňujú úsilie okrem iného v boji proti drogám, proti konzumácii alkoholu a proti fajčeniu v radoch detí a mládeže a šikane na školách. Prvý rad podujatí projektu sa začína 23. februára. V spolupráci s políciou pustia kampaň drogovej prevencie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

 

Protidrogová prednáška očami žiaka

 

Na naše veľké prekvapenie v jeden utorkový deň nám odpadla štvrtá a piata hodina, lebo k nám prišli návštevníci. Všetci sme boli veľmi zvedaví. Keď zazvonilo, do triedy vstúpili dvaja psychológovia. Predstavili sa a povedali, že prišli, aby sa s nami porozprávali o drogách a iných škodlivých závistlostiach.   

Najprv napísali na tabuľu niekoľko negatívnych výrazov a spýtali sa, aké pocity v nás vyvolávajú tieto slová. Sprvu sme boli trochu hanbliví, no časom sme sa osmelili, diskutovali o téme a povedali svoj názor. Neskôr nás rozdelili do štyroch skupín, kde sme mali zahrať rôzne situačné hry. Naučili sme sa reagovať na nepríjemné situácie, napr. kedy nám ponúknu cigaretu, alebo niečo iné. Mali sme za úlohu aj napísať niekoľko dôvodov, pre ktoré sa môžeme stať závislými na drogách. Spýtali sa nás tiež, aké drogy a omamné látky poznáme, čo o nich vieme, aké majú vedľajšie účinky. Vysvetlili nám, prečo ich nesmieme užívať, veď poškodzujú a ničia náš organizmus. Teraz už vieme, že okrem drôg sa závislými môžeme stať aj na kofeínu a na nikotínu. Informovali nás aj o tom, že vymanie sa zo závislosti na drogách je nesmierne ťažké, takmer nemožné. Povedali tiež, že drogovo závislí ľudia sa vzdajú takmer všetkého, páchajú aj rôzne trestné činy, aby si mohli kúpiť svoju dennú dávku. 

Myslím si, že sme psychológom, ktorí nás navštívili, sme dlžní veľa vďaky, že nám odovzdali tieto poznatky, porozprávali sa s nami a poukázali na škodlivé následky užívania drôg. Tieto dve hodiny boli podľa mňa pre nás veľmi užitočné, lebo sme sa z prednášok veľa naučili a všetci sa v budúcnosti musíme vyhýbať týmto škodlivým závislostiam. 

 

Plánované prevenčné programy ZŠ Ármina Vámbéryho v školskom roku 2014/2015

 

Ciele programov: 

- zlepšenie komunikácie medzi žiakmi

- oboznámiť ich s pravidlami bezpečnej premávky 

- predchádzanie a boj proti trestnej činnosti 

- informovanie o nebezpečenstvách užívania drog 

Pomocní partneri: 

- psychológ školy

- referentka Prevencie OR PZ Sabina Baloghová  

- pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Dunajskej Strede

Konkrétne programy: 

október 2014: 7. C. – prednáška policajtky, beseda, prevencia trestnej činnosti 

november 2014: vzdelávanie pedagógov – syndróm vyhorenia – prednáška 

január–február 2015: 5. B. – prednáška policajtky, beseda – prevencia trestnej činnosti – slovné a telesné ublížovanie, prevencia

7. D. – 2-fázový sociologický prieskum pomocou Hildy Czajlik (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva), 2-fázové vyhodnotenie prieskumu pre pedagogický zbor: triedny učiteľ + vedenie + rodičia

vyhodnotenie pozostávalo z 8-10 posedení postupne v triedach pre zlepšenie sociálnej atmosféry (program pokračuje do konca školského roka)    

február–marec 2015: 6. C. – prednáška policajtky, beseda – prevencia trestnej činnosti, 3. A, B, C, a 4. A, B, C, návšteva polície – bezpečná premávka, škodlivé následky drog

marec–apríl 2015: 7. A, 7. C – protidrogová prednáška - Hilda Czajlik (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva)  

apríl 2015: 6. C – prednáška policajtky, beseda – prevencia trestnej činnosti (pokračovanie februárovej prednášky) 

7. B, 7. D – protidrogová prednáška - Hilda Czajlik (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva)  

 7. C – prevenčná prednáška o ubližovaní - Hilda Czajlik (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva)  

marec–apríl 2015: 22. apríla Deň zeme – prednášky o ochrane životného prostredia, súťaže družstiev,   

máj 2015: rodinný majáles – podujatie na tvorenie spoločenstva 

máj–jún 2015: organizovanie kurzu prvej pomoci pre 7. ročník animátormi strednej zdravotníckej školy 

 

Svetový deň vody v ZŠ Zoltána Kodálya

 

Valné zhromaždenie OSN z iniciatívy enviromentálnej konferencie v Rio de Janeiro v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Týmto upriami pozornosť vlád, organizácií a jednotlivcov na význam vody v živote človeka. Cieľom je ochrana životného prostredia, v rámci toho ochrana zásobárne vody na Zemi. Členovia EkoKomanda ZŠ Zoltána Kodálya pripravili 25. marca pre žiakov veľkolepý rad podujatí. 

Predpoľudním sa žiaci 1. a 2. stupňa zapojili do vodných programov. Deň sa začal výstavou plakátov na tému vody, ktoré poslali žiaci 2. stupňa do súťaže plakátov vyhlásenej EkoKomandom. Následne si žiaci vypočuli zaujímavé prednášky. Hlavnou témou bol stav pitnej vody a jej ochrany. Pre žiakov 2. stupňa prezentovala ukážku s pokusmi pracovníčka vodárenského závodu v Dunajskej Strede Ildikó Mits. Žiaci mohli vyšetriť biologické kvalitatívne ukazovatele pitnej vody, zmerali hodnotu pH a tvrdosti vody. Medzičasom členovia EkoKomanda zabávali žiakov 1. stupňa "vodovými hrami" a pokusmi. V učebni kreslenia sa rodili obrazy jedna krajšia ako druhá, z ktorých časť škola poslala do výtvarnej súťaže, zvyšok zdobí chodbu školy. 

Pri príležitosti tohto významného dňa učitelia, zamestanci ako aj žiaci školy prišli v modrom oblečení.    

 

TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

 

V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“, ktorému aj dunajskostredský mestský úrad poskytol priestor. Hlavným cieľom projektu je prevencia patologických javov prostredníctvom prednášok a hravých činností, ktoré by mali mať pozitívny ohlas na deti. V Dunajskej Strede sa konal v dňoch od 23 februára až  do 9 marca. Cieľovou skupinou boli žiaci 3. a 4. ročníkov z dunajskostredských základných škôl. 

Prednáška sa uskutočnila v interaktívnej dielni, v budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Hlavnou školiteľkou bola Mgr. Sabína Baloghová, referent špecialista skupiny prevencie v spolupráci s ďalšími dvoma asistentkami. Pani Mgr. Baloghová sa vo svojej prednáške zameriavala na tri oblasti návykových a psychotropných látok, ktorými boli alkohol, tabak a marihuana. Hovorila o škodlivých účinkoch týchto látok, nebezpečenstve vzniku závislostí a možných trestoch podľa trestného zákona, pričom upozorňovala na ohrozenú vekovú kategóriu 15 a 18 rokov.

Prednáška a interaktívne činnosti trvali hodinu. Nakoľko sa k téme mohli vyjadriť aj deti a položiť tak aj svoje otázky, vo viacerých prípadoch sa hodina času ukázala ako nedostatočná. Mali množstvo zaujímavých a podnetných otázok a radi zdieľali svoje zážitky získané z vlastného okolia. Ich prejavená aktivita zaručuje, že témy projektu sú veľmi aktuálne. Drogy sú v dnešnej spoločnosti prítomné a deti sa o ne intenzívne zaujímajú.

 

Dvanásť globálnych problémov Zeme

 

Žiaci ZŠ Ármina Vámbéryho v rámci tematického mesiaca 12 globálnych problémov Zeme spracovali v škole aj mimo školy pomocou rozmanitých činností a pestrých metodických prostriedkov. Do programu ochrany prírody sa zapojili prostredníctvom učebných predmetov: biológia, svet práce, technika, nemecký a anglický jazyk. 

Po tom, čo sa na vyučovacích hodinách zoznámili s enviromentálnymi problémami, do ich spracovania sa zapojili v skupinách. Pripravili plakáty s tematikou ekologických problémov, ktoré doliehajú na svet. Žiaci ukázali aj spôsoby, ako predchádzať týmto problémom. 

Žiaci svoje plagáty umiestnili na paravány v slávnostnej sieni školy. Výstavu si pozreli aj návštevníci školy, rodičia a ostatní žiaci. Žiaci 5. ročníka recyklovali. Použitím odpadov (kotúčiky toaletného papiera, handry, papierový a plastový odpad, lepenka) zhotovili typy krajín na hodine techniky.  

 

Ciele výstavy:

- upriamiť pozornosť na význam ochrany prírody

- výchova k vedomému životnému štýlu pre ochranu prírody

- rozvoj pozitívneho postoja žiakov k prírode, k vode, k zdravému spôsobu života, k akceptácii druhých a k zodpovednosti

- napomáhať k postoju s prihliadnutím na životné prostredie a zodpovednosti za prostredie

- ochrana prírody, zachovanie kvality životných podmienok pre budúce generácie 

- spoznávanie možností hospodárenia s vodou

- rozvoj komunikačných schopností

- rozvoj kolektívneho ducha

- spoznávanie možnosti prevencie znečistenia životného prostredia a znižovania kvality života 

- spoznávanie možností selektívneho zberu odpadu, recyklácia

- upriamiť pozornosť na možnosti mládeže na úseku ochrany životného prostredia       

 

Vyhodnotenie projektu: 

Žiaci sa aktívne zapájali do programov. Skúsenosti ukazujú, že žiaci pochopili a vyriešili úlohy, plagáty a modely vyrobili a predstavili podľa svojich najlepších schopností. Na vyučovacích hodinách odborných predmetov za svoje práce dostali aj známky. Zo spätných väzieb je jednoznačné, že vedomosti žiakov získané v rámci týchto rozmanitých aktivít sú hlbšie a efektívnejšie, než v rámci zaužívaných učebných hodín. V skutočnosti informácie si nazbierali sami, nové poznatky získali samostatne a sami sa dopracovali k príčinným súvislostiam. 

Koordinátormi tematického mesiaca boli Judit György a Beáta Kitanovics. 

 

Deň Zeme – 22. apríl v ZŠ Ármina Vámbéryho

 

Iniciatívne družstvá 7. a 8. ročníka školy odpovedali formou listu na otázky predstavujúce najpálčivejšie problémy našej Zeme, ktoré si žiadajú neodkladné riešenie. Žiaci mohli pracovať niekoľko dní. V tesnom zápolení najpresnejšie odpovede dalo družstvo A. V. E. zo 7. B v zložení Emma Szabó, Anna Pápay a Virág Győry. Za nimi iba o 2 body zaostali žiačky zo 7. A: Linda Rebeka Méhes, Antónia Nagy a Anna Ágnes Mészáros. Družstvo Márkerek v zložení Zsóka Markolt, Noémi Lilla Farkas a Flóra Csicsai dosiahlo 3. miesto. 

Víťazné celky obdražli vecné dary, navyše sa mohli zúčastniť výsadby prvých stromkov a kríkov Náučného chodníka a koreninovej záhrady Vámbéryho. Náučný chodník má za cieľ predstaviť pôvodné stromovité druhy drevín Žitného ostrova. V Deň Zeme vysadili 3 stromky: vŕbu, jelšu lepkavú a dub, ďalej koreninové rastliny, ktoré majú priaznivé účinky na naše zdravie.    

Založením náučného chodníka žiaci chcú upriamiť pozornosť na význam čistoty prírodného prostredia. Dúfame, že Náučný chodník a koreninová záhrada Vámbéryho v budúcnosti rošíria o ďalšie rastlinné druhy v znamení hesla "čo je darom pre Zem, je darom aj pre naše zdravie". 

Pod názvom Rozkladá sa, nerozkladá sa mali prednášku víťazi Enviromentálnej súťaže Sajó, žiačky ZŠ Vámbéryho: Emma Pongrácz (9.C), Emma Szabó a Orsolya Pinte (7.B). V prednáške hľadali riešenia ekologického problému, ktorý predstavuje plastový odpad.      
 

Pohybová terapia v ZŠ Ármina Vámbéryho 

Komplexné pohybové nácviky tvorili súčasť každodennej činnosti v Základnej škole Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede aj počas školského roka 2014/2015. 

Pedagógovia tieto nácviky pravideľne zaradili v závislosti na vyučovacích hodinách. V niektoré dni žiaci prichádzali do školy skôr, aby sa pohybovej terapie mohli zúčastniť. Nové pohybové prvky učitelia naučili deťom zvyčajne v štvortýždňových intervaloch, podľa toho, na akej úrovni si deti osvojili nácviky z predošlých týždňov. Žiaci zaznamenali priaznivý účinok pohybovej aktivity. Často tieto cviky absolvovali aj pred písomkami, nakoľko zistili, že čerstvá pohybová terapia zlepšuje myšlienkové pochody. 

Pohybová terapia pozitívne vplýva na postoj žiakov a ich prospech na vyučovacích hodinách.

 

Pozitívne výsledky dosiahli v mnohých oblastiach:  

- U žiakov s problémami s čítaním sa zlepšila schopnosť čítania, klesol počet chýb, minimalizovala sa nesprávna interpretácia. U viacerých žiakoch sa výrazne zlepšilo chápanie textu, pozitívne zmeny boli zaznamenané aj v memorizácii. 

- U žiakov s problémami s písaním klesol počet pravopisných chýb. Žiaci s poruchou schopnosti čítať si viac dajú záležať na používanie dĺžňov a písmen, lebo pri samokontrole si chyby zistia a opravia. U mnohých žiakov sa vlastnoručne písaný text stal čitateľnejší a upravenejší. 

- U detí s poruchou koncentrácie a sústredenosti sa zlepšila schopnosť koncentrácie, ďalej sa naučia ovládať impulzy aktivity. 

- Pre deti s vývinovou poruchou koordinácie je veľmi prospešné úsilie vynaložené na dosiahnutie výdrže. Tieto pohyby posilňujú svalstvo útlych detí, spresnia systém rovnováhy, upravujú držanie tela a zladia fungovanie zmyslových orgánov.     

V rozvíjaní pohybu učitelia pokračujú dovtedy, až kým dieťa dosiahne pohybovú úroveň primeranú svojmu veku a dostihne rovesníkov. Deti sa počas pohybovej terapie cítia dobre, sú uvoľnenejší a majú radosť z pohybu.    

Mesto prevencie Mesto prevencie Mesto prevencie Mesto prevencie

 

A Szabó Gyula alapiskola csapata nyerte a várostörténeti vetélkedőt 

 

A Szent György-napok rendezvénysorozat az Én városom Dunaszerdahely elnevezésű várostörténeti vetélkedővel vette kezdetét. A Vermes-villában 3–4 fős csapatok tettek tanúbizonyságot helytörténeti ismereteikről. A vetélkedő legjobbja a Szabó Gyula AI Emlékezők csapata lett (Vajda Rebeka, Mazács Dávid, Varga Gábor, Cződör Krisztina, felkészító pedagógus: Nagy Friderika), második helyen a Vámbéry Ármin AI Primavera gárdája, a harmadikon ugyancsak a Vámbéry Ármin alapiskola csapata, a Lóránt és angyalai végeztek. A vetélkedő főszervezője a Csallóköz–Szerdahely Kaszinó 1860 Városvédő Egylet volt.

Mesto prevencie

 

Stredná zdravotná škola a mestský úrad realizovali spoločný projekt v zariadení pre seniorov

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede a Mestský úrad spoločne realizovali projekt Pridať život rokom. Skupina študentov školy pod vedením odborných učiteľov prednášala obyvateľom Zariadenia o význame telesného pohybu, následne rozpohybovali niektorých seniorov. Obyvateľom na lôžku premasírovali svaly stuhnuté od ležania. Mladí ľudia priniesli do života seniorov zmenu a osvieženie. Trávili s nimi v zariadení mestskej samosprávy dva dni bohaté na skúsenosti a ľudské pocity. 

Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Deň Zeme – 22. apríl v ZŠ Ármina Vámbéryho
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie
Mesto prevencie