Sprievodca separovaným zberom

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

ODPAD JE SUROVINA!

Týmto sprievodcom separovaného zberu by samospráva mesta Dunajská Streda chcela uskutočniť prvé opatrenie - poskytnúť vysvetlenie, aké dôležité je obmedziť vznik odpadu a zároveň presne informovať každú domácnosť ako uskutočňovať separovaný zber, ako a kam ich zbierať.

Sprievodca obsahuje informácie o jednotlivých skupinách - komoditách, na ktoré sa delia odpady, ako a kam ich zbierať. Je na nás, do akej miery budeme vedieť tieto prínosy využiť v prospech mesta Dunajská Streda a jej obyvateľov. Preto Vás, milí spoluobčania, žiadame o spoluprácu v našom úsilí o hospodárnejšie využitie odpadov separovaným zberom.

Priemerný človek vyprodukuje 320 kg odpadov ročne. V domácnosti vyprodukovaný odpad sa skladá z nasledovných zložiek , percentuálne zastúpeniejednotlivých v celkovom produkovanom odpade:

pričom 60% odpadu sa dá vytriediť a materiálovo zúžitkovať, čím prispejeme k zníženiu tlaku konzumnej spoločnosti na prírodné zdroje,ušetríme energiu,zachránime stromy.

V súčastnosti prebieha v našom meste separovaný zber už 4 zložiek /frakcií/ zo zmesového komunálneho odpadu.

Papier

Kancelársky papier, knihy, zošity, obalový papier, kartóny, krabice, noviny, časopisy, farebné papierové obaly, recyklovaný papier, ukladáme do 1100 l modrých zberných nádob, označených nápisom PAPIER. Avšak neukladáme do nich tetrapakové obaly, papier znečistený tukom a olejom, papier s fóliovým povrchom.

PLASTY – PET

Fľaše od nápojov, ostatné umelohmotné obaly a fľaše,napríklad od čistiacich prostriedkov, ukladáme do 1100 l žltých zberných nádob, označených nápisom PLASTY, pričom do nich neukladáme plasty znečistené zeminou, plasty od chemikálií, vrecká, vrecia a tašky, plastové stoličky, tvrdé plasty,

Sklo

Sklo biele a farebné, fľaše, zaváraninové poháre a sklo z okenných tabúľ ukladáme do 1 300 l zelených zberných nádob zvonového tvaru označených nápisom SKLO, pričom do nich neukladáme znečistené fľaše, taniere a porcelán, zátky a ich zvyšky vo fľaši.

Mesto Dunajská Streda v spolupráci s firmou A.S.A. Slovensko s.r.o. zabezpečilo vyloženie nových zberných nádod na odpad a to šatsvo. Na území mesta je rozmiestnených 12 ks zberných nádob (objem 1 nádoby je cca 2,5 m3), na vopred vybraných lokalitách.

Maximálny počet poskytnutých nádob je 1 ks na 2000 obyvateľov. Dôležité je podotknúť, že poskytnutie nádob v rátane ich vývozov a údržby sú pre mesto bezodplatné. Ročne sa v našom meste vyprodukuje niekoľko ton spomínaných odpadov, ktoré je možné druhotne využiť, zároveň dôjde k šetreniu financií mesta potrebných na vývozy a uloženie na skládku odpadov. Za ušetrené financie je možné nakúpiť napr., chýbajúce nádoby na separáciu odpadov. Zámer spomínanej separácie má však aj sociálny rozmer - využitie vyzbieraných komodít v krajinách tzv. tretieho sveta. Čo sa týka samotných nádob, tie boli rozmiestnené nasledovne, 1.Nemocnica, Veľkoblahovská cesta 2.parkovisko Tesco, 3.parkovisko Hypernova, 4.domov dôchodcov, Ul. Gen. Svobodu 1946, 5. domov dôchodcov - Námestie priateľstva, 6. OD Modrý Dunaj, 7. Tržnica - Ružový háj, 8.Boriny 1364, 9. Smetanov háj OD, 10. Vinohradnícka ul. predajňa potravín, 11. Pri ULP - umelá ľadová plocha, 12. poliklonika Sagax.

Čo sa stane s oblečením ktoré umiestnim do kontajnera?

Oblečenie zozbierané v rámci miest a obcí na Slovensku spoločnosťou .A.S.A. je skladované v priestoroch spoločnosti a následne transportované do recyklačného závodu, kde sa manuálne triedi. Z celkového množstva vyzbieraného oblečenia je približne 50% určených pre Second-hand a pre krajiny tretieho sveta, zo zvyšných percent sa vyrábajú absorbenty, izolačné dosky, čalúnenie, matrace a podobne.

Prečo je zber a následná recyklácia oblečenia dôležitá?

Každá činnosť a každé úsilie, ktoré pomôže znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky odpadov je dôležité. Zber, úprava a následná recyklácia oblečenia je pre životné prostredie rovnako dôležitá ako nakladanie s inými druhotnými surovinami. Určite tiež stojí za zmienku, že zavedenie separovaného zberu šatstva a textílií v obciach je predmetom schváleného Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015.

Čo všetko môžem vložiť do kontajnera určeného na zber oblečenia?

Do našich kontajnerov môžte vkladať vo vreciach alebo v igelitových taškách vyradené čisté a suché šatstvo (odevy, bytový textil, topánky v pároch, doplnky k oblečeniu, hračky).

Ako často sú kontajnery vyprázdňované?

Kontajnery vyprázdňujeme každé dva týždne. V prípade, že sú veci uložené mimo kontajner alebo ak je okolo kontajnera neporiadok, budeme Vám veľmi vďační, ak nás budete kontaktovať.

V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, samostný referát ŽP osobne, telefonicky +421 905 442 658 alebo mailom gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu.