Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta

Mestské správy

Vážený prijímateľ dotácie! Ku koncu roka by sme Vám radi pripomenuli, že vyúčtovanie úspešných žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“ treba doručiť na mestský úrad do 30 dní odo dňa realizácie projektu (v prípade projektov s termínom ukončenia po 15. decembri 2022 najneskôr do 15. januára 2023).

 

Vyúčtovanie treba na Mestský úrad doručiť do 30 dní po skončení projektu

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť mestskému úradu vyúčtovanie poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov použitých na spolufinancovanie projektu na tlačive zverejnenom na webovom sídle mesta na tento účel v lehote 30 dní odo dňa realizácie projektu. O dodržaní termínu vyúčtovania rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke, v prípade osobného doručenia je to dátum uvedený  na pečiatke podateľne mestského úradu.

 

Projekty skončené po 15. decembri

V prípade projektov uskutočnených po 15. decembri predkladá prijímateľ dotácie vyúčtovanie mestskému úradu najneskôr do 15. januára 2023.

 

Žiadosť o predĺženie termínu vyúčtovania

V osobitných prípadoch je možné lehotu na vyúčtovanie dotácie predĺžiť; prijímateľ dotácie v tomto prípade musí doručiť mestskému úradu žiadosť o predĺženie termínu na vyúčtovanie v termíne najneskôr do 15 dní pred určeným termínom vyúčtovania.

 

Nevyčerpaná časť dotácie

Nevyčerpanú časť dotácie je prijímateľ povinný bezodkladne odviesť na účet Mesta, najneskôr však v lehote stanovenej na vyúčtovanie. Zároveň je potrebné zaslať príslušnému odboru avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

 

Dotátia použitá na INÝ ako zmluvne dohodnutý ÚČEL

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu.

 

Nevyúčtovaný projekt

Prijímateľ, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet Mesta najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy mu bola doručená výzva na vrátenie dotácie.

V prípade, že prijímateľ dotáciu riadne nezúčtuje, v nasledujúcom kalendárnom roku mu nemôže byť poskytnutá dotácia.

 

Neúplné vyúčtovanie

V prípade, že jednotlivé položky čerpanej dotácie nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi, vyúčtovanie dotácie bude prijímateľovi vrátené na doplnenie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k zúčtovaniu najneskoršie do 15 dní odo dňa ich vrátenia.

 

Porušenie podmienok vyúčtovania

Porušenie podmienok použitia dotácie upravených v zmluve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Vyúčtovanie projektu sa podáva v papierovej forme (nie elektronicky!) výlučne na na to určenom tlačive, ktoré nájdete na www.dunstreda.sk→ Občan→ Tlačivá→ Dotácie z rozpočtu mesta (https://dunstreda.sk/tlaciva). V prílohe nájdete Manuál k vyúčtovaniu a samotný formulár „Vyúčtovanie poskytnutej dotácie“.

 

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyuctovanie_dotacie_2023_manual.pdf Veľkosť:

304.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyuctovanie_.pdf Veľkosť:

240.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyuctovanie.docx Veľkosť:

33.34 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť