Zápisy do materských škôl

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápisy do materských škôl

Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na školský rok 2022/23 sa budú konať v máji 2022.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Riaditeľ materskej školy určuje podmienky prijímania detí, základné podmienky prijímania sú zverejnené TU , ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou školy riaditeľka zverejňuje na viditeľnom mieste.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený, počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Možnosti zápisu:

  1. vyplnenie formulára, jeho následné odoslanie na e-mailovú adresu zvolenej materskej školy  Kontakt     
  2. osobné podanie žiadostí do vybranej materskej školy,
  3. zasielanie poštou - vyplnený formulár prosíme zaslať na adresu vybranej materskej školy  Kontakt
  4. elektronickou poštou.

 

Cookies