Zasadnutie zastupiteľstva

Mestské správy

Samospráva zasadala 25. júna – mestskí poslanci okrem iného schválili zmenu rozpočtu mesta a dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu súvisiacemu s parkovacím poriadkom a schválili názvy nových ulíc v meste.

Vďaka zmene rozpočtu č. 2/2024 bude uskutočnených niekoľko investícií, okrem už začatých úprav ciest sa zmodernizuje napríklad detské ihrisko v Ružovom háji. V súvislosti s plánovaným investičným zámerom na ceste I/63 (výstavba kruhových objazdov) sa rozšíri kruhový objazd pri Potravinách Baranyai. Obnoví sa aj podlaha Spoločenského domu Ignáca Sikabonyi Gálffyho v Malom Blahove. V klube dôchodcov sa vymenia stoly a stoličky a zvýši sa aj rozpočet vzdelávacích inštitúcií. Mesto pritom neznížilo celkovú sumu (254 934 €) poskytnutú na dotácie v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2024.“

Od 1. septembra bude novelizované aj všeobecne záväzné nariadenie mesta o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch mesta. O zmene nariadenia samospráva rozhodla z dôvodu viacerých sťažností verejnosti. Keď sa totiž prihlásení obyvatelia s trvalým pobytom (tzv. rezidenti) vrátia večer z práce domov, v modrej zóne nenachádzajú voľné parkovacie miesta, pretože na nich parkujú cudzie autá majiteľov, ktorých väčšina nebýva v dotknutej lokalite. V súčasnosti platné nariadenie o parkovaní umožňuje to, aby na sídliskách každý deň v týždni od 8:00 do 23:59 mohol zaparkovať ktokoľvek, bez ohľadu na to, či ide o modré (rezidentné) alebo biele (alternatívne) parkovacie miesta. (Výnimkou je centrum mesta, kde je parkovanie cez pracovné dni do 17:59 spoplatnené. Od 18:00 do 23:59 však aj tam môže parkovať ktokoľvek na ktoromkoľvek farebne vyznačenom parkovisku.)

Žiaľ, ako sa v praxi ukazuje, tento systém neslúži záujmom prihlásených obyvateľov s trvalým pobytom, keďže do polnoci v súlade s ním môže ktokoľvek parkovať so svojím autom tam, kde chce. Práve tento problém má riešiť úprava VZN č. 6/2023. Novelou VZN, podľa ktorej by sa upravila doba bezplatného parkovania z polnoci na 22:00, by sa zvýhodnili tí obyvatelia, ktorí splnili požiadavky samosprávy, sú teda prihlásení na trvalý pobyt, poctivo platia vyrubenú daň a ďalšie poplatky a disponujú platnou mestskou vernostnou kartou.

Okrem toho bude od 1. januára 2025 systém regulovaného denného parkovania platiť na Neratovickom námestí, Ružovom háji, časti Jilemnického ulice a Rybnom trhu. (Podrobnostiam zmien parkovania sa neskôr budeme venovať podrobnejšie.)

Na zasadnutí pomenovali aj novovzniknuté ulice v meste. Spojovacia cesta spájajúca Športovú ulicu a Malodvornícku cestu ponesie názov Cesta Blahoslavenej Panny Márie, maloblahovská Čigérska ulica bude dlhšia a nové ulice vedľa budú pomenované nasledovne: Ulica svätého Imricha, Ulica svätej Margity, Číkska ulica (názov ryby, pôvodný menodarca názvu „csigéri”) a Platanová ulica. Predĺži sa aj Győrská ulica a ulice vedľa nej budú pomenované po ďalších družobných a partnerských mestách Dunajskej Stredy. Pribudne Ulica Dalaman, Ulica Jimbolia a Zalaegerszegská ulica. V časti Florida Villa Park pri Thermalparku vznikne niekoľko nových ulíc. Predĺži sa Kaplnská ulica, nové ulice sa budú menovať Husárska ulica, Ulica Andrása Hadika, Kapitánska ulica, Ulica biskupa Mártona Biróa, Ulica Ignáca Ollého, Farkasszegská ulica a Cirkevná ulica.

V súvislosti s novými ulicami boli upravené aj všeobecne záväzné nariadenia o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy a VZN o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. Zastupiteľstvo hovorilo o úprave výmery pozemku cyklistického chodníka pri Povodskej ceste a revitalizácii Námestia sv. Štefana. Od 1. januára budúceho roka spustí mesto prepravnú službu pre odkázaných na individuálnu prepravu, ktorú bude možné využívať za symbolický poplatok.

V závere zasadnutia sa uzniesli na harmonograme zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok kalendárneho roka, podľa ktorého samospráva najbližšie zasadne 24. septembra a 26. novembra.

(nagy)

foto: Vince Rózsár