Rozpočty

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

Rozpočty 2024

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Rozpočet 2024 Veľkosť:

2.74 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zmena rozpočtu č. 1.pdf Veľkosť:

248.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zmena rozpočtu č. 1 - príjmy.pdf Veľkosť:

245.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zmena rozpočtu č. 1 - výdavky.pdf Veľkosť:

971.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zmena rozpočtu č. 1 - register.pdf Veľkosť:

297.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť