Ocenenia mesta

Mesto Dunajská Streda udeľuje tieto verejné ocenenia:

 • a) Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda,
 • b) Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE,
 • c) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS,
 • d) Cenu primátora mesta Dunajská Streda,
 • e) Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda,
 • f) Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE.

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda udeľuje tieto verejné ocenenia: „Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS“

Primátor mesta Dunajská Streda udeľuje tieto verejné ocenenia: „Cena primátora mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda“.

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Písomný návrh na udelenie čestného občianstva môžu podať:

 • a) primátor,
 • b) poslanci mestského zastupiteľstva,
 • c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo jednotlivcom mesta a kolektívom pôsobiacim na území a v prospech mesta za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Písomný návrh na udelenie ocenenia môžu podať :

 • a) primátor,
 • b) poslanci mestského zastupiteľstva,
 • c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva.

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života

Písomný návrh na udelenie ocenenia podáva :

 • a) primátor,
 • b) poslanci mestského zastupiteľstva,
 • c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva.

Cena primátora mesta Dunajská Streda je ocenením, ktoré udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta. Môže sa udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janskej plakety.

Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor primátor mesta jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta

 • a) ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta,
 • b) pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

Písomný návrh na udelenie ocenenia môžu podať poslanci mestského zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby primátorovi mesta.

Cena mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE

Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda, ktorý vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a za výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania.

Písomný návrh na udelenie ocenenia môžu podať poslanci mestského zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby primátorovi mesta.

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2024 Veľkosť:

52.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2023 Veľkosť:

14.11 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2022 Veľkosť:

16.48 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2021 Veľkosť:

12.94 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2020 Veľkosť:

12.67 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2019 Veľkosť:

12.71 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2018 Veľkosť:

12.75 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2017 Veľkosť:

12.69 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2016 Veľkosť:

12.75 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2015 Veľkosť:

12.7 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2014 Veľkosť:

12.8 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2013 Veľkosť:

12.7 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2012 Veľkosť:

12.7 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2011 Veľkosť:

12.55 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zoznam ocenených 2010 Veľkosť:

12.76 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť