Organizačný poriadok a štruktúra

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Organizačný poriadok
Mestského úradu v Dunajskej Strede

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok (ďalej len organizačný poriadok) je základnou normou Mestského úradu v Dunajskej Strede (ďalej len mestský úrad) a začlenených organizačných zložiek.
 2. Organizačný poriadok sa vydáva v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom mesta Dunajská Streda.
 3. Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie mestského úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti jednotlivých organizačných zložiek, vedúcich zamestnancov, právne postavenie a pôsobnosť výkonných orgánov samosprávy, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov mestského úradu a začlenených organizačných zložiek.

§ 2
Rozsah platnosti

Tento organizačný poriadok sa vzťahuje na primátora, zástupcov primátora, ktorí sú volení občanmi mesta majúci trvalý pobyt na jeho území, a na zamestnancov, ktorí sú v pracovno-právnom alebo obdobnom vzťahu k mestu.

§ 3
Výkonné orgány mesta

Výkonnými orgánmi mesta sú:

 1. Primátor
 2. zástupcovia primátora
 3. mestský úrad
 4. prednosta mestského úradu
 5. vedúci útvaru primátora
 6. vedúci odborov mestského úradu
 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor.
 2. Primátor je volebný v priamych voľbách na základe osobitného zákona.
 3. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Celý dokument nájdete v prílohe: