Všeobecne záväzné nariadenia 2011

Rok
2011
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 1/2011 zo dňa 1. marca 2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho bývania obstaraných poskytnutím štátnej dotácie

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 363.85 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2011 zo dňa 28. júna 2011 o zásadách pre stanovenie nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v dispozičnej právomoci Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 112.12 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 7/2011 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 93.85 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 10/2011 zo dňa 26. apríla 2011 o dani za psa na území Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 101.25 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2011

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 4/2009 O rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby, v Zariadení pre seniorov, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 4.73 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 13/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Mesta Dunajská Streda na rok 2011

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 95.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2011

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 113.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2011

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 16/2011 zo dňa 28. júna 2011 o určení názvu cesty

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 29.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 17/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2002 zo dňa 23.7.2002 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta v znení neskorších dodatkov

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 21.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 18/2011 zo dňa 28. júna 2011 o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 102.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2011

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
24/2011

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2011 zo dňa 13.12.2011 o určení názvu ulice.

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 31.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés