Informácie o prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa