Odmeňovanie poslancov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva

mesta Dunajská Streda

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

1.    Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len "MsZ") upravujú poskytovanie:

a)    platu zástupcovi primátora, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania,

b)   odmeny zástupcovi primátora, ktorý pre výkon funkcie nie je dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania,

c)    odmeny poslancovi MsZ, ktorý vykonáva funkciu poslanca popri pracovnom alebo obdobnom pomere (uvoľnenie na nevyhnutne krátkodobý čas a náhrada podľa § 136 ods. 1 zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a odmeny poslancovi MsZ, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere,

d)   odmeny členovi mestskej rady (ďalej len "MsR"),

e)    odmeny členovi stálej komisie MsZ (ďalej len "komisia"),

f)    odmeny poslancovi vykonávajúcemu občianske obrady (napr. sobáše, pohreby a pod.).

2.    Zásady odmeňovania poslancov (ďalej len "zásady") sú vypracované podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ďalších súvisiacich právnych predpisov a vnútroorganizačných noriem.

3.    Výška platu a odmien podľa ods. 1 tohto článku je prepočítaná percentuálnym podielom k výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR (ďalej len "PMM") určenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. Platy a odmeny poslancov sa upravujú vždy k 1. januáru po zverejnení oznámenia Štatistického úradu  SR a zaokrúhľujú sa na celé euro nahor.

 

...