Harmonogram zasadnutí

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

Návrh na schválenie programu rokovania

Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Interpelácia poslancov

24. september
26. november
19. marec
14. máj
25. jún
26. septembra
5. decembra
24. januára
4. apríla
27. júna
27. septembra
13. decembra
11. januára
29. marca
10. mája
28. júna
28. septembra
16. novembra
30. novembra
16. marca
11. mája
29. júna
29. septembra
24. novembra
25. februára
28. apríla
23. júna
24. septembra
26. novembra
19. februára
16. apríla
25. júna
18. septembra
16. októbra
20. februára
17. apríla
26. júna
26. septembra
28. novembra
14. februára
21. marca
16. mája
27. júna
27. septembra
06. decembra
16. februára
19. apríla
28. júna
20. augusta
29. septembra
24. novembra
10. februára
28. apríla
23. júna