Rokovací poriadok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Rokovací poriadok

Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

(Úplne znenie)

§ 1
Úvodné ustanovenia

   1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede (ďalej len "rokovací poriadok") upravuje prípravu zasadnutia , obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a nariadení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy v podmienkach mesta Dunajská Streda (ďalej len "mesto").

   2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) podľa zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), hlasovaním.

§ 2
Základné úlohy mestského zastupiteľstva

   1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, rozhoduje najmä o otázkach, ktoré patria do jeho vyhradenej pôsobnosti podľa zákona o obecnom zriadení a podľa Štatútu mesta Dunajská Streda .

   2. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti jej orgánov bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti, stanovené  vnútroorganizačnými normami.

 

čítať ďalej...