Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Voľné pracovné miesto
10.09.2021
Výberové konanie
03.09.2021
Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
23.08.2021
Voľné pracovné miesto
23.08.2021
Voľné pracovné miesto
04.08.2021
Oznámenie
04.08.2021
o mieste uloženia písomnosti
Výberové konanie
23.07.2021
Výberové konanie
15.07.2021
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
23.03.2021
Zverejnenie zámeru predaja_VOS
10.09.2021
Obchodná verejná súťaž_odpredaj bytu
13.05.2021
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie
06.05.2021
Oznam o vyhlásení výberového konania
28.04.2021
Oznámenie o strategickom dokumente -
12.04.2021
Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do...
Oznam o vyhlásení výberového konania
02.03.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb....
Oznam o vyhlásení výberového konania
18.12.2020

Stránky