Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä v oblasi aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

Predseda Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda Mgr. Iván Nagy
Tajomníčka
Členovia László Szabó
Mgr. Rita Őri
Imre Jarábik
PhDr. Csaba Penczinger
Ďalší členovia JUDr. Juraj Czirfusz
László Polák
1. zasadnutie Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva --.--.2023
--.--.2023
Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Mgr. Iván Nagy
László Szabó
Mgr. Rita Őri
Imre Jarábik
PhDr. Csaba Penczinger
JUDr. Juraj Czirfusz
László Polák